Ja està publicat Pla de Participació Pública de les obres d'ampliació del Camí La Mar

Ja està publicat Pla de Participació Pública de les obres d'ampliació del Camí La Mar

Se sotmet a informació pública el “Pla de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística del Projecte d'Ampliació i Condicionament del Camí la Mar-Vereda de Mangraners”, projecte que s'està duent a terme per este Ajuntament dins del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva de la Generalitat Valenciana.

Els Estudis d'Integració Paisatgística tenen com a objecte “predir i valorar la magnitud i la importància dels efectes que les noves actuacions o la remodelació d'actuacions preexistents poden arribar a produir en el caràcter del paisatge i en la seua percepció i determinar estratègies per a evitar els impactes o mitigar els possibles efectes negatius” (article 49 del Reglament de Paisatge) i “hauran de proposar mesures correctores i compensatòries dels impactes paisatgístics” (article 48 del Reglament de Paisatge).

El present projecte pretén segregar els usos a donar a este vial, millorant significativament els aspectes mediambientals i de seguretat vial. Per a tal fi, s'habilitaran dos zones clarament diferenciades. Una d'elles destinada al trànsit de vehicles i una segona zona que tindrà la consideració de via pecuària, que tindrà una amplària de 10 metres

L'objecte de l'actuació consistix en l'ampliació i condicionament del Camí la Mar - Vereda Magraners en el terme municipal de Puçol. Actualment, el Camí la Mar de Puçol discorre des del nucli urbà del municipi fins a la platja del mateix, per mitjà d'un vial de secció variable i, en línies generals escassa (en alguns trams ample inferior a set metres) per a les característiques del trànsit que per ella discorre. A més esta via amb este ample, és considerada al mateix temps via pecuària, compartint la calçada actual els usos de via pecuària i carretera.

El present projecte pretén segregar els usos a donar a este vial, millorant significativament els aspectes mediambientals i de seguretat vial. Per a tal fi, s'habilitaran dos zones clarament diferenciades. Una d'elles destinada al trànsit de vehicles i una segona zona que tindrà la consideració de via pecuària, que tindrà una amplària de 10 metres.

L'actuació disposarà de dos trams diferenciats:

El primer tram, que discorre des de l'autovia V-21 fins al Camí Nou, l'actuació ocuparà els 20,88 metres d'amplària del delimitació de la via pecuària existent. En este tram els 10 metres de via pecuària se situaran a la vora del delimitació en el marge nord de la nova plataforma. La resta del terreny serà ocupat per la nova carretera, que disposarà de carrils de 3 metres, un per sentit, amb voreres d'emergència laterals de 65 centímetres i bermes laterals d'estes mateixes dimensions. S'aprofitarà el carril situat més al sud de l'actual vial ampliant la plataforma de la carretera per este mateix marge.

El segon tram discorre des del Camí Nou fins a la Platja de Puçol. En esta zona els huit metres d'ample del delimitació actual de la via pecuària s'incrementaran fins a un total de vint-i-un metres i mig. La zona destinada al trànsit de vehicles s'executarà entre les dos séquies existents que discorren vorejant la calçada actual al llarg de tot el tram. Igual que en el tram anterior, es disposarà de carrils de 3 metres d'ample, amb voreres d'emergència de 65 centímetres, reduint-se en este cas l'amplària de les bermes laterals a 40 centímetres, que és l'amplària mínima necessària per a la col·locació de les barreres de seguretat que protegiran als vehicles enfront dels accidents per eixida de via. Com ja s'ha indicat, l'amplària per a la zona de via pecuària serà de 10 m.

La necessitat realitzar un Estudi d'Integració Paisatgística així com el Pla de Participació Pública, està regulada en la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació del Territori i Protecció del Paisatge (DOGV 02/07/04) i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana (DOGV 16/08/06).

Per a consultar el Pla de Participació Pública i omplir l'enquesta, fes click ací:
http://integracionpaisajistica.es/pucol

Informa: Mª Jesús Camacho
Arquitecta municipal

376-vista-aerea-simulacion-cami-1

 

04 Juny 2012
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix