Gestions

Gestions

 
 
GESTIONS DE RECAPTACIÓ
 

Quins són els períodes de pagament dels diferents impostos locals?
Els terminis de pagament en període voluntari de cada impost i taxa municipal s'aproven en el Calendari del Contribuent a principis de cada any. Es dona publicitat al mateix en els mitjans de comunicació locals i al mateix Ajuntament.

On es poden obtenir els documents per a pagar-los?
Els contribuents que per qualsevol motiu no tingueren en el seu poder el rebut dins del període voluntari de pagament, hauran de sol·licitar un duplicat per a efectuar el mateix a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, situada a la planta baixa de l'ajuntament.

Es poden domiciliar els pagaments dels rebuts de l'Ajuntament?
Sí, tots els tributs municipals de cobrament periòdic es poden domiciliar:
-Taxa per servei de recollida de fem (semestral)
-Taxa per entrada de vehicles i guals (anual)
-Impost sobre bens immobles de naturalesa Urbana (anual)
-Impost sobre bens immobles de naturalesa Rústica (anual)
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (anual)
-Impost sobre activitats econòmiques (anual)
-Taxa per parades de mercats extraordinaris (trimestral)

Com puc domiciliar els pagaments?
Podrà efectuar la domiciliació qualsevol persona amb interès en fer-se càrrec dels pagaments. S'haurà de comunicar almenys dos mesos abans de l'inici del període de pagament voluntari i podrà tramitar-se tant a l'ajuntament (omplint l'imprès corresponent a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'Oficina de Recaptació), com a través de les pròpies entitats bancàries on es desitgen efectuar els pagaments. Ara també poden omplir este imprés que adjuntem i entregar-lo a l'Ajuntament.

Com puc obtenir un duplicat d'un rebut pagat?
Per a obtenir un duplicat d'un rebut pagat s'ha de tramitar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'ajuntament i, posteriorment, en el termini de dos dies, es pot recollir a l'Oficina de Recaptació.

I un certificat d'impostos locals?
En el cas dels certificats de pagament d'impostos locals, o d'estar al corrent en el pagament dels mateixos, igualment s'haurà de sol·licitar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i, en el termini de tres dies, recollir-se a l'Oficina de Recaptació de l'ajuntament.

 

Altres