Gestió tributaria - Gestió

Gestió tributaria - Gestió

 
 

Gestió tributària


Quins són els períodes de pagament dels diferents impostos locals?

Els terminis de pagament en període voluntari de cada impost i taxa municipal s’aproven en el Calendari del Contribuent a principis de cada any. Es dona publicitat al mateix en els mitjans de comunicació locals i al mateix ajuntament.

On es poden obtenir els documents per a pagar-los?
Els contribuents que per qualsevol motiu no tingueren en el seu poder el rebut dins del període voluntari de pagament, hauran de sol·licitar un duplicat per a efectuar el mateix a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, situada a la planta baixa de l’ajuntament.

És possible domiciliar els pagaments?
Sí, tots els tributs municipals de cobrament periòdic es poden domiciliar:
-Taxa per servei de recollida de fem (anual)
-Taxa per entrada de vehicles i guals (anual)
-Impost sobre bens immobles de naturalesa Urbana (anual)
-Impost sobre bens immobles de naturalesa Rústica (anual)
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (anual)
-Impost sobre activitats econòmiques (anual)
-Taxa per parades de mercats extraordinaris (trimestral)

Altres