Més claredat i transparència en l'assignació de subvencions municipals: objectiu complit

Més claredat i transparència en l'assignació de subvencions municipals: objectiu complit

Dimecres, 3 de maig, trenta representants de clubs i associacions de Puçol es reunixen en l'Espai Social La Barraca per a donar començament, Informa't, les primeres Jornades de formació per a associacions, organitzades per l'Ajuntament i orientades a informar els col·lectius locals sobre temes com les subvencions municipals, la importància del voluntariat i el màrqueting per a associacions.

Les jornades s'estendran al llarg de tres sessions, els dies 3, 8 i 11 de maig. Juan Enrique Claramunt, regidor de Participació Ciutadana, va començar la primera de les sessions recordant el compromís del govern municipal: ''volem que tots disposen de tota la informació i que hi haja la màxima transparència, per això fa un any vam iniciar reunions amb els col·lectius locals per a establir uns criteris objectius amb què atorgar les subvencions municipals''.

Uns criteris objectius que es resumixen en tres punts bàsics: afavorir la participació de les entitats locals en l'assignació dels fons públics, establir unes valoracions objectives per a tots i tindre sempre en compte els fons disponibles en el pressupost municipal.

Amb el suport de mitjans audiovisuals i un dossier escrit per a cada un dels assistents, on s'arrepleguen les principals lleis i formatives vigents en el tema, Javier Biosca, l'interventor municipal, va ser l'encarregat d'explicar als assistents com s'aconseguirà la claredat i la transparència i quines novetats s'han incorporat enguany respecte als anteriors, novetats que se sintetitzen en tres aspectes: d'una banda, atés que la llei establix que per a obtindre subvencions les associacions han d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals, l'Ajuntament podrà sol·licitar a l'Agència Tributària confirmació que un determinat col·lectiu complix amb la normativa.

D'altra banda, s'establix l'obligatorietat de justificar degudament la subvenció rebuda amb les factures i informes pertinents ja que, en cas contrari, podria exigir-se al col·lectiu corresponent la devolució dels diners que ha rebut.

Finalment, enguany s'incorporen unes dates màximes tant a l'hora de sol·licitar subvencions municipals (el 30 de juny) com a l'hora de justificar-les (el 15 d'octubre). Encara que en este últim cas, davant de les preguntes plantejades per alguna de les associacions assistents, Biosca va manifestar que ''si alguna associació no pot justificar els seus gastos abans del 15 d'octubre pot sol·licitar una pròrroga per escrit a l'Ajuntament, el que en cap cas pot fer és ignorar els límits establits en les bases d'execució del pressupost municipal''.


La participació dels col·lectius locals en el repartiment de les subvencions municipals és un dels projectes en què més ha treballat l'actual equip de govern. De fet, després de formar unes comissions mixtes (entre tècnics i polítics municipals i representants de les associacions), es van elaborar els criteris de valoració, que van ser aprovats en el ple del 31 d'octubre de 2005.

Estos criteris establixen què és i què no és subvencionable. Així, aspectes com l'adequació del local o l'adquisició de béns immobles no es tenen en compte a l'hora de demanar subvencions, mentres que són valorats altres factors, com la repercussió social de l'activitat realitzada, el nombre de socis del col·lectiu, el nombre de participants en els actes, el foment de la participació ciutadana o el respecte als animals i el medi ambient.

Donant un caràcter circular a la trobada i com a confirmació que els compromisos adquirits pel govern municipal, als quals havia al·ludit al principi de l'acte Juan Enrique Claramunt, al finalitzar, el regidor de Participació Ciutadana va assegurar que les dades sobre la subvenció que

05 Maig 2006
FaceBook  Twitter  

Altres