Escolarització Curs 2020/2021

L'Ajuntament de Puçol i els centres d'educatius de la població t'ofereixen en aquesta pàgina tota la informació necessària per a poder realitzar el procés d'admissió del curs 2020/2021.

Instruccions per al procediment d'admissió de l'alumnat per als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Annex de criterios de puntuació per al procés d'admissió.

La xarrada informativa, que es realitzava en anys anteriors, ha quedat cancel·lada en compliment de la normativa relativa a la COVID-19.

El Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit de l'educació (DOGV de data 6 d'abril de 2020), que informa sobre el procés d'admissió de l'alumnat per al curs escolar 2020/21 destaca, entre altres continguts:

a) El procediment d'admissió als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, E.S.O, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior, per al curs 2020-2021, es tramitarà de manera electrònica. L'administració educativa habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

b) Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l'admissió.SISTEMES DE VERIFICACIÓ D'IDENTITAT PER A REALITZAR EL TRÀMIT ELECTRÒNIC D'ADMISSIÓ ESCOLAR

En el procediment d'admissió als centres docents sostinguts amb fons públics, les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

1) Certificat digital emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV). Si no disposes d'ell, pots acudir a l'Ajuntament de Puçol, tots els dimarts de 8 a 13 h, perquè et facilitem el teu certificat digital.

2) Sistema d'identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

3) eDNI (és necessari lector) més informació de com utilitzar-ho

4) Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

5) Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

6) Número de Certificat de Registre de Ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

En el cas de les persones que únicament disposen de passaport com a document d'identificació o manquen de possibilitat d'accés a mitjans electrònics: hauran d'acudir al centre en que vulga sol·licitar plaça en primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.PORTES OBERTES VIRTUALS DELS CENTRES EDUCATIUS DE PUÇOL

A causa de l'actual estat d'alarma, els col·legis de la nostra població obrin les seues portes de manera virtual perquè les famílies puguen conéixer a fons el seu funcionament.

CEIP Bisbe Hervás: Web | Vídeo
CEIP Jaume I: Web Vídeo
CEI La Milotxa: Web | Vídeo
CEIP Luis Vives: Web | Vídeo 
Colegio Virgen al Pie de la Cruz: Web | Vídeo
Institut de Secundària de PuçolWeb

 Podrà consultar més informació també en la pàgina web de la Conselleria d'Educació (admissió d'alumnat):

http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Puçol y los centros educativos de nuestra población están trabajando para ofrecer la máxima información sobre el procedimiento a seguir para las famílias. En la página web de la Conselleria de Educación, se ha publicado el calendario del procedimiento de admisión. Estamos a la espera de que se publiquen el resto de las instrucciones.

Calendario de admisión del alumnado para el curso 2020/2021.

La charla informativa, que se realizaba en años anteriores, ha quedado cancelada en cumplimiento de la normativa relativa al COVID-19.

El Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes en el ámbito de la educación (DOGV de fecha 6 de abril de 2020), que informa sobre el proceso de admisión del alumnado para el curso escolar 2020/21 destaca, entre otros contenidos:

  • a) El procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior, para el curso 2020-2021, se tramitará de forma electrónica. La administración educativa habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no disponen de medios electrónicos.

  • b) Cada persona solicitante formulará una única solicitud, que contendrá una declaración responsable de cada una de las circunstancias requeridas para la admisión.

 SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD PARA REALIZAR EL TRÁMITE ELECTRÓNICO DE ADMISIÓN ESCOLAR

En el procedimiento de admisión a los centros docentes sostenidos con fondos públicos, las personas interesadas podrán usar los siguientes sistemas de verificación de identidad a fin de formular la solicitud de admisión:

1) Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat (ACCV). Si no dispones de él, puedes acudir al Ayuntamiento de Puçol, todos los martes de 8 a 13 h, para que te facilitemos tu certificado digital.

2) Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.

3) eDNI (es necesario lector) más información de cómo utilizarlo

4) Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más información

5) Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más información

6) Número de Certificado de Registro de Ciudadanía de la Unión Europea, precedido por la letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más informaciónPUERTAS ABIERTAS VIRTUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PUÇOL

Debido al actual estado de alarma, los colegios de nuestra población abren sus puertas de manera virtual para que las familias puedan conocer a fondo su funcionamiento.

CEIP Bisbe Hervás
CEIP Jaume I
CEI La Milotxa
CEIP Luis Vives
Colegio Virgen al Pie de la Cruz


telematricula

Altres