Video

Farmàcia de guardia

Diumenge 17
Jesús Iborra Sanz

El temps a Puçol

centro salud2 val


quepaso portada 1 val def

Tresoreria -Gestio - Ajuntament de Puçol

Tresoreria -Gestio - Ajuntament de Puçol

 

Tresoreria

Es poden fraccionar o aplaçar els pagament de deutes tributaris?
L’ajuntament podrà concedir o no l’aplaçament (un terme) o fraccionament (diversos termes) del pagament dels deutes dels contribuents, prèvia sol·licitud d’estos quan la seua situació econòmicofinancera els impedisca transitòriament satisfer les seues obligacions econòmiques.

Els aplaçaments paguen interessos?
Les quantitats aplaçades o fraccionades meritaran l’interès que marque la llei, que per al 2014 és del 5%.

Si és una quantitat alta, fa falta garantia?
Per a ajornaments o fraccionaments superiors a 3.000 € s'haurà de depositar una garantia que cobrisca l'import principal del deute i interessos de demora, més un 25% de la suma d'ambdós partides.

Altres