Punt d'Informació Cadastral

En les oficines de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Puçol (plaça BeatO Ribera, 14) està situat el Punt d'Informació Cadastral (PIC) que possibilita al ciutadà l'obtenció del certificat cadastral de tots els seus béns immobles de tot el país, amb el que s'evita haver de desplaçar-se a l'oficina del Cadastre de València.

L'interessat podrà sol·licitar el certificat dels seus béns immobles presentat únicament el seu DNI original.

En cas de sol·licitar-se a través d'un representant o persona autoritzada l'obtenció del certificat cadastral, ha de quedar constància acreditada d'aquestes mitjançant l'exhibició del poder notarial o de l'autorització emplenada que incloem en el PDF al final, a més d'una fotocòpia del DNI de la persona representada i del DNI original de la persona autoritzada.

En cas de sol·licitar-se certificat cadastral d'una persona morta, dit certificaT no serà expedit en aquest PIC i haurà de traslladar-se al Cadastre Immobiliari de València situat al carrer Roger de Lauria, 24, de València, amb la documentació del testament o escriptura d'herència, certificat de defunció i DNI de l'interessat.

logo pdf

PDF annex: entregar en mà a l'Ajuntament

Altres