Impostos - Ajuntament de Puçol

Impostos - Ajuntament de Puçol

Este Negociat presta el servei d'informar, tramitar i assistir a tots els ciutadans de Puçol en temes de tributs locals:

1.- Impostos:
· Impost sobre Activitats Eocnòmiques (IAE)
· Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana (IBIU) i Rústica (IBIR)
· Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
· Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
· Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
· Declaració de l'Impost del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

 

 

Altres