El 26 de març, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 26 de març, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia.

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 13, de data 31 d’octubre de 2017.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Proposta de tots els grups polítics municipals sobre bonificació de la taxa per llicència d’obres i substitució de vehicles municipals per vehicles qualificats com “0 emissions”, exp. 446/2018.

HISENDA:

4t.- Donar compte del pla pressupostari a mitjà termini de l’Ajuntament de Puçol exercicis 2019 a 2021, exp. 314/2018.

5é.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Puçol exercici 2017, exp. 378/2018.

BENESTAR SOCIAL:

6é.- Sol·licitud d'adhesió al projecte de cooperació amb la Generalitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament del centre públic docent de la Generalitat IES PUÇOL, exp. 64/2018

7é.-Proposta de tots els grups polítics municipals per a la constitució del Consell de la Dona, exp. 456/2018.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 201 a la 400 de l’exercici 2018.

9é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 21 de març de 2018

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra 

21 Març 2018
FaceBook  Twitter  

Altres