El dilluns 29 de maig, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 29 de maig, a les 19.00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 11 i 12, de dates 28 de novembre i 20 de desembre de 2016, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P) i endeutament del 1r trimestre 2017, exp. 1141/2017.

EDUCACIÓ:

4t.- Proposta del grup polític municipal C’s relativa a un millor aprofitament dels centres escolars exp. 1333/2017

5é.- Ratificació de la resolució núm. 1290/2017 sobre cessament i nomenament de representants en el Consell Escolar Municipal

6é.- Ratificació de la resolució núm. 1436/2017 sobre cessament i nomenament de representants en el Consell Escolar Municipal

7é.- Ratificar la resolució núm. 1522/2017 sobre ampliació de la clausula sexta de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i l'IES Puçol

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Donar compte dels resolucions numerades de la 0401 a la 1200 de l'exercici 2017.

9é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 24 de maig de 2017

L’ALCALDE

Enric Esteve Ramón

26 Maig 2017
FaceBook  Twitter  

Altres