El ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol del mes de març se celebra el dilluns 30, a les 19 hores

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 30 de març a les 19:00 hores, amb el següent...

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si es procedent, de les Actes de les sessions núms. 10, 11, 12 i 13, de dates 29 de setembre, 27 d'octubre, 24 de novembre i 17 de desembre de 2014, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

PATRIMONI:

3r.- Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal de béns i drets, exp. 674/2015.

HISENDA:

4t.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2014, exp. 354/2015.

5é.- Expedient de modificació de crèdits núm. 4/2015, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 495/2015.

6é.- Refinançament de diversos préstecs a llarg termini, exp. 2748/2014.

7é.- Pla pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament, exercici 2016 a 2018, exp. 437/2015.

8é.- Modificació de l'Ordenança de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, exp. 683/2015.

9é.- Modificació de l'Ordenança de l'impost sobre Activitats Econòmiques, exp. 686/2015.

10é.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el grup SESDERMA per a recolzar l'execució del seu projecte estratègic d'inversió en noves instal·lacions ubicades en este terme municipal, així com el foment de l'ocupació i el desenrotllament local, exp. 693/2015.

URBANISME:

11é.- Proposta de tots els grups polítics municipals sobre l'accessibilitat en la població per a persones amb minusvalies, exp. 798/2015.

AGRICULTURA:

12é.- Proposta de tots els grups polítics municipals sobre adopció de mesures per a impedir la irrupció del “greening” en la citricultura espanyola, exp. 797/2015.

BENESTAR SOCIAL:

13é.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord, exp. 735/2015.

14é.- Proposta del grup polític municipal PP amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març de 2015, exp. 699/2015

15é.- Proposta del grup polític municipal PSOE amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, exp. 659/2015

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

16é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 4.000 a la 4.160 de l'exercici 2014 i de la 1 a la 599 de l'exercici 2015.

17é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 26 de març de 2015.

L’ALCALDESSA

Mª Mercedes Sanchis Montañana

30 Març 2015
FaceBook  Twitter  

Altres