El dilluns 26 de gener, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 26 de gener a les 19:00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si es procedent, de les Actes de les sessions núms. 1, 2, 3 i 4, de dates 14 i 27 de gener, 24 de febrer i 31 de març de 2014, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Rectificació del Padró Municipal d'Habitants a data 01/01/2014, exp. 883/2014.

4t.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre el règim de les sessions plenàries, exp. 92/2015.

5é.- Proposta del grup polític municipal BLOC per demanar còpia dels arxius de RTVV que facen referència a Puçol, exp. 93/2015.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

6é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2.800 a la 3.399 de l'exercici 2014.

7é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 de gener de 2015.

L'ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

24 Gener 2015
FaceBook  Twitter  

Altres