El dilluns 29 de setembre, ple ordinari a les 7 de la vesprada en l'Ajuntament de Puçol

Que l'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple el dilluns 29 de setembre, a les 19 hores, en el saló de plens municipal amb el següent orde del dia.

ORDE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l'Acta de la sessió núm. 4, de data 29 d'abril del 2013.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre la reforma de la llei electoral, exp. 2179/2014.

4t.- Proposta del grup polític municipal PSOE de rebuig frontal a la iniciativa unilateral que proposa el PP per a triar directament els alcaldes i alcaldesses, exp. 2181/2014.

HISENDA:

5t.- Donar compte de l'execució pressupostària i morositat de l'Ajuntament de Puçol corresponent al 2n trimestre de 2014, exp. 1786/2014.

6t.- Aprovació del Compte general de l'Ajuntament de Puçol corresponent a l'exercici 2013, exp. 1040/2014.

URBANISME:

7m.- Proposta dels grups polítics municipals BLOC i PSOE contra el veto de Rússia als productes agrícoles valencians, exp. 2180/2014.

8u.- Ratificació de la resolució d'Alcaldia núm. 2919/2014 relativa a les obres del PPOS.

BENESTAR SOCIAL:

9é.- Proposta del grup polític municipal PSOE perquè s'elabore un projecte de Llei per a la cohesió i igualtat en l'exercici del dret a l'educació que incorpore un catàleg nacional de servicis bàsics educatiu, exp. 2205 /2014

10é.- Proposta del grup polític municipal PSOE per la racionalització del calendari escolar i l'adequació de les aules a la normativa vigent en matèria de salut i seguretat, exp. 2210/2014.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

11é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1.400 a la 1.799 de l'exercici 2014.

12é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, a 25 de setembre del 2014.

L'ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

27 Setembre 2014
FaceBook  Twitter  

Altres