Instàncies

02 Novembre 2020

Llistat de models de sol·licitud en format PDF

logo pdf  Benestar Social - Beques Caxton College i American School 
 logo pdf Benestar Social - Beques Caxton College
logo pdf Recursos humans - Comissió de serveis
logo pdf Recursos humans - Processos selectius
 logo pdf Urbanisme - Autorització de terrassa vinculada a establiment
 logo pdf Urbanism - Declaració responsable d'obres
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable ambiental
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable de primera ocupació
logo pdf Urbanisme - Llicència d'obra major i intervenció en edifici catalogat
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable de segona ocupació
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud per a senyalament d'alineacions i rasants
logo pdf Urbanisme - Comunicació d'activitats innòcues
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de llicència de parcelació segregació
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de cesió d'ús de locals i mobles
logo pdf Urbanisme - Obertura d'instal·lació eventual, portàtil o desmuntable mitjançant declaració responsable
logo pdf Urbanisme - Comunicació canvi de titularitat de locals de pública concurrència i activitats recreatives
logo pdf Urbanisme - Comunicació posada en funcionament d'activitat subjecta a llicència ambiental
logo pdf Urbanisme - Devolució de garanties: fiances
logo pdf Urbanisme - Incidència en la via pública
logo pdf Urbanisme - Llicència d'obres menors
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de llicència ambiental
logo pdf Urbanisme - Obertura d'establiments públics i activitats recreatives mitjançant declaració responsable

Escolarització Curs 2020/2021

11 Maig 2020

L'Ajuntament de Puçol i els centres d'educatius de la població t'ofereixen en aquesta pàgina tota la informació necessària per a poder realitzar el procés d'admissió del curs 2020/2021.

Instruccions per al procediment d'admissió de l'alumnat per als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Annex de criterios de puntuació per al procés d'admissió.

La xarrada informativa, que es realitzava en anys anteriors, ha quedat cancel·lada en compliment de la normativa relativa a la COVID-19.

El Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit de l'educació (DOGV de data 6 d'abril de 2020), que informa sobre el procés d'admissió de l'alumnat per al curs escolar 2020/21 destaca, entre altres continguts:

a) El procediment d'admissió als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, E.S.O, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior, per al curs 2020-2021, es tramitarà de manera electrònica. L'administració educativa habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

b) Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l'admissió.SISTEMES DE VERIFICACIÓ D'IDENTITAT PER A REALITZAR EL TRÀMIT ELECTRÒNIC D'ADMISSIÓ ESCOLAR

En el procediment d'admissió als centres docents sostinguts amb fons públics, les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

1) Certificat digital emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV). Si no disposes d'ell, pots acudir a l'Ajuntament de Puçol, tots els dimarts de 8 a 13 h, perquè et facilitem el teu certificat digital.

2) Sistema d'identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

3) eDNI (és necessari lector) més informació de com utilitzar-ho

4) Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

5) Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

6) Número de Certificat de Registre de Ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

En el cas de les persones que únicament disposen de passaport com a document d'identificació o manquen de possibilitat d'accés a mitjans electrònics: hauran d'acudir al centre en que vulga sol·licitar plaça en primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.PORTES OBERTES VIRTUALS DELS CENTRES EDUCATIUS DE PUÇOL

A causa de l'actual estat d'alarma, els col·legis de la nostra població obrin les seues portes de manera virtual perquè les famílies puguen conéixer a fons el seu funcionament.

CEIP Bisbe Hervás: Web | Vídeo
CEIP Jaume I: Web Vídeo
CEI La Milotxa: Web | Vídeo
CEIP Luis Vives: Web | Vídeo 
Colegio Virgen al Pie de la Cruz: Web | Vídeo
Institut de Secundària de PuçolWeb

 Podrà consultar més informació també en la pàgina web de la Conselleria d'Educació (admissió d'alumnat):

http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Puçol y los centros educativos de nuestra población están trabajando para ofrecer la máxima información sobre el procedimiento a seguir para las famílias. En la página web de la Conselleria de Educación, se ha publicado el calendario del procedimiento de admisión. Estamos a la espera de que se publiquen el resto de las instrucciones.

Calendario de admisión del alumnado para el curso 2020/2021.

La charla informativa, que se realizaba en años anteriores, ha quedado cancelada en cumplimiento de la normativa relativa al COVID-19.

El Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes en el ámbito de la educación (DOGV de fecha 6 de abril de 2020), que informa sobre el proceso de admisión del alumnado para el curso escolar 2020/21 destaca, entre otros contenidos:

  • a) El procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior, para el curso 2020-2021, se tramitará de forma electrónica. La administración educativa habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no disponen de medios electrónicos.

  • b) Cada persona solicitante formulará una única solicitud, que contendrá una declaración responsable de cada una de las circunstancias requeridas para la admisión.

 SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD PARA REALIZAR EL TRÁMITE ELECTRÓNICO DE ADMISIÓN ESCOLAR

En el procedimiento de admisión a los centros docentes sostenidos con fondos públicos, las personas interesadas podrán usar los siguientes sistemas de verificación de identidad a fin de formular la solicitud de admisión:

1) Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat (ACCV). Si no dispones de él, puedes acudir al Ayuntamiento de Puçol, todos los martes de 8 a 13 h, para que te facilitemos tu certificado digital.

2) Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.

3) eDNI (es necesario lector) más información de cómo utilizarlo

4) Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más información

5) Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más información

6) Número de Certificado de Registro de Ciudadanía de la Unión Europea, precedido por la letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más informaciónPUERTAS ABIERTAS VIRTUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PUÇOL

Debido al actual estado de alarma, los colegios de nuestra población abren sus puertas de manera virtual para que las familias puedan conocer a fondo su funcionamiento.

CEIP Bisbe Hervás
CEIP Jaume I
CEI La Milotxa
CEIP Luis Vives
Colegio Virgen al Pie de la Cruz


telematricula

Oci Ací, entretenimiento en casa

09 abril 2020

ociaci
Este programa de ocio en casa nace con la intención de ofrecer a los ciudadanos un catálogo de recursos divulgativos en un período de tiempo en el que debemos permanecer en nuestros domicilios para luchar juntos contra el coronavirus. También resulta una muestra interesante de los servicios que nos pueden ofrecer los profesionales y comercios de nuestra población 

 

oci cocina2

CHARO PALAMÓS
Clases de cocina on-line y recetas de thermomix
Facebook

 
oci educacion2
LAURA
1, 2, 3 Pollito inglés: clases de inglés
Instagram 
 
MAGDA PÉREZ
Imajocs, el rincón de la imaginación: cuentos con yoga para niños
YouTube 
 
TERE UNSAIN
Pintora. Ofrece masterclass sobre creació artística y vídeos, entre otros explica la técnica del fusionismo
MasterclassYouTube | Issuu
 
oci ejercicio2

INMA VILLANUEVA
Clases de yoga para todos, yoga para embarazadas y relajación guiada
Instagram

 

LAURA FUSTÉ
CPYoga: Clases de Yoga Dinámico (Hatha Yoga)
Facebook | Instagram | YouTube

 

MARÍA ARJONA
Entrena con María Arjona: ejercicios para hacer cómodamente en casa y cuidar
nuestra salud

Facebook | Instagram

 
MARIBEL LÓPEZ
My Bioenergética: reeducación postural, pilates y técnicas anti estrés
Facebook | YouTube
 

MARISOL DEL VALLE
Clases de yoga para todos
Instagram

 

NANCY ELISABET CIRAUDO
Academia de baile En Movimiento: de lunes a viernes: clases de pilates online (10.30 h.) y clases de baile online (19.30 h.)
Instagram | Facebook

 

SERGIO RADA
Amae by Clinic Balance, Centro de Fisioterapia avanzada y ejercicio inteligente: Vídeos de ejercicio e higiene postural para entrenar en casa 
Youtube | Web | Facebook | Instagram

 
oci estetica2

AMPARO CLARAMUNT
Pétalos: Centro de estética avanzada y medicina estética
Blog | Instagram | Facebook

 

M. DOLORES BENDICHO
Clínica Innova Bousan Puçol: Información, medidas preventivas, consejos... 
Facebook | Fan Page

 
oci jardineria
MÓNICA MARCO
Guía de jardín
Blog
 
oci salud2

FRANCISCO ORTIZ NASARRE
Clínica de Psicología Nasarre: curso online gratuito mindfulness
Web

 

VANESSA GARCÍA
Ayuda y apoyo psicológico
Instagram | @psiconexion.vanessagarcia 

 


videos espucol

   


   
   CHARO PALAMÓS 
   Receta de bacalao con  ensalada y vinagreta de mango


   
   LUISA SÁNCHEZ
 
   Manualidad de crochet   PEPI SEPÚLVEDA
 
   Masaje de relax


   
   SABRINA
 
   Pétalos
    Maquillaje de día


   
   SERGIO RADA 
   Amae by Clinic Balance
   Consejos para practicar deporte en casa

Ecoparc de Puçol

11 Agost 2016

Que és un ecoparc?

És una instal·lació, tancada i controlada, d'Arreplega Selectiva de Residus, on el ciutadà pot depositar gratuïtament aquells residus que genera en el seu llar i per als que no hi ha contenidors específics en els sistemes d'arreplega tradicional.

Quin és l'horari de l'ecoparc de Puçol?

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores.

Puc portar els mobles i trastos que ja no em servixen?

L'ajuntament té un servei setmanal d'arreplega de trastos pensat per a xicotetes quantitats. En el cas de voler desfer-se d'un nombre elevat de mobles, és recomanable acudir a l'ecoparc.

Per què utilitzar l'ecoparc?

L'arreplega selectiva és l'única manera de facilitar el reciclatge y/o l'eliminació segura dels residus. Portant els nostres residus a l'ecoparc, evitarem el seu abocament incontrolat, reduirem el volum de fem que acaba en un abocador, estalviarem matèries primeres i energia al reciclar i ajudarem al tractament adequat de tots els residus. D'esta manera afavorirem que aquells residus que no hem pogut evitar, deixen de ser un problema per al medi ambient.

Què es fa amb els residus?

Una vegada retirats els residus de l'ecoparc, són traslladats a plantes on: els materials aprofitables són reciclats i convertits en noves matèries primeres amb el que s'aconseguix un estalvi important de recursos naturals i energia, a més d'evitar que acaben en un abocador. Aquells productes d'especial perillositat són tractats prèviament a la seua recuperació o eliminació a fi d'evitar problemes mediambientals i de salut. Únicament les deixalles que no són aprofitables es porten a abocadors controlats.

Qui pot utilitzar l'ecoparc?

L'ecoparc està pensat principalment per a donar servici als veïns del municipi, si bé podran admetre's aquells xicotets comerços, oficines o servicis els residus dels quals siguen assimilables al domiciliari. No s'admeten els residus procedents d'activitats industrials ja que per a estos hi ha canals específics.

Que es pot portar a l'ecoparc?

residuos

Conclusions del Fòrum 2016

05 Agost 2016

Sala Myrtus de Puçol, 18 i 19 de maig, Primer Fòrum de Desenvolupament Territorial organitzat pel Consorci Pactem Nord, la Conselleria d'Economia Sostenible i l'Ajuntament de Puçol. Una trobada dirigida a empresaris, agents de desenvolupament local i als ciutadans interessats en la creació d'ocupació, la innovació i la vertebració del territori.

Llegeix més...

Horari de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Puçol

02 Juny 2015

nou horari oac

 

Horaris de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Puçol:

Horari d'hivern (de l'1 de octubre al 31 de maig):
De dilluns a duvendres de 9 a 14 h.
Dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):
De dillluns a divendres de 9 a 14 h.

Puçol XXI, imatges per a compartir

09 Gener 2014

Al gener de 2014, el Facebook municipal És Puçol va començar a publicar galeries de fotos de l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Puçol, triant un acte de cada mes, amb un doble objectiu: recordar la història del segle XXI i posar a disposició dels veïns les imatges obtingudes pel Departament de Comunicació en el seguiment dels actes locals. En esta pàgina pots trobar un enllaç a les galeries ja publicades per a accedir a elles directament des de la pàgina web municipal.

 

417

Puçol XXI (417), desembre 2004: Activitats a l'institut

416

Puçol XXI (416), gener 2005: Intercanvi gastronòmic

415

Puçol XXI (415), febrer 2005: Cridà de les falles

414

Puçol XXI (414), març 2005: Benedicció de animals

413

Puçol XXI (413), abril 2005: Inauguració Setmana Republicana

412

Puçol XXI (412), maig 2005: Volta a Peu dels instituts

411

Puçol XXI (411), junio 2005: El Quijote en el Jaume I

410

Puçol XXI (410), julio 2005: Finalizando el paseo marítimo

409

Puçol XXI (409), agosto 2005: Cartel del 7 de septiembre

408

Puçol XXI (408), septiembre 2005: El Padre Jony

407

Puçol XXI (407), octubre 2005: Presentación UD Puçol

406

Puçol XXI (406), noviembre 2005: Triatlón juegos escolares

405

Puçol XXI (405), diciembre 2005: Lazo del Día del Sida

404

Puçol XXI (404), enero 2006: Exposición de Xavi Alcàcer

403

Puçol XXI (403), febrero 2006: Mercadillo solidario Obispo Hervás

402

Puçol XXI (402), marzo 2006: Exposició del Ninot

401

Puçol XXI (401), abril 2006: 5º Encuentro bolilleras

400

Puçol XXI (400), diciembre 2006: Homenaje de la Peña Motopuçolera

399

Puçol XXI (399), enero 2007: Mercadillo solidario La Milotxa

398

Puçol XXI (398), febrero 2007: Juntos por la Paz

397

Puçol XXI (397), marzo 2007: Libro IV Centenario de los Santos Juanes

396

Puçol XXI (396), abril 2007: Presentación semana taurina y web

395

Puçol XXI (395), mayo 2007: La cabeza del dragón

394

Puçol XXI (394), junio 2007: Chupinazo de la Semana Taurina

393

Puçol XXI (393), julio 2007: Homenaje veteranos UD Puçol

392

Puçol XXI (392), agosto 2007: Campeonato de dardos

391

Puçol XXI (391), septiembre 2007: Cena solidaria

390

Puçol XXI (390), octubre 2007: Presentación de equipos UD Puçol

389

Puçol XXI (389), noviembre 2007: Santa Cecilia-Libro de Honor

388

Puçol XXI (388), diciembre 2007: Torneo de fútbol ecuatorianos

387

Puçol XXI (387), enero 2008: Jornadas taurinas en Villa Charol

386

Puçol XXI (386), febrero 2008: Jornadas taurinas-Cena y gala final

385

Puçol XXI (385), marzo 2008: Ofrenda de flores

384

Puçol XXI (384), abril 2008: Marc Durá, tenista

383

Puçol XXI (383), mayo 2008: Percusión de Amores y Los Supremos

382

Puçol XXI (382), junio 2008: Concierto corales contra el cáncer

381

Puçol XXI (381), julio 2008: Torneo de galotxa

380

Puçol XXI (380), agosto 2008: Campeonato de tiro y arrastre

379

Puçol XXI (379), septiembre 2008: Desfile moros y cristianos

378

Puçol XXI (378), octubre 2008: Llorenç el cuentacuentos

377

Puçol XXI (377), noviembre 2008: Fin temporada Motoclub Puçol

376

Puçol XXI (376), diciembre 2008: Mercadillo ADIS-Fundación TAI

375

Puçol XXI (375), enero 2009: Encierro infantil jornadas taurinas

374

Puçol XXI (374), febrero 2009: Intercambio gastronómico

373

Puçol XXI (373), marzo 2009: Falla Júnior

372

Puçol XXI (372), abril 2009: Obras tercer carril de la autovía

371

Puçol XXI (371), mayo 2009: Recepción instituto francés

370

Puçol XXI (370), junio 2009: Presentación Manuel Sarrión

369

Puçol XXI (369), julio 2009: Encuentro vacaciones en paz

368

Puçol XXI (368), agosto 2009: Noche de playbacks

367

Puçol XXI (367), septiembre 2009: Volta a peu adultos

366

Puçol XXI (366), octubre 2009: Cabalgata de Sant Miquel

365

Puçol XXI (365), noviembre 2009: Entrega premios Dolç Nadal

364

Puçol XXI (364), diciembre 2009: Concierto navidad Santa Cecilia

363

Puçol XXI (363), enero 2010: Jordi Garcés hijo predilecto

362

Puçol XXI (362), febrero 2010: Sainete de Santa Cecilia

361

Puçol XXI (361), marzo 2010: Ofrenda de flores

360

Puçol XXI (360), abril 2010: Club Gimnasia Rítmica Puçol

359

Puçol XXI (359), mayo 2010: Fiesta cursos natación piscina

358

Puçol XXI (358), junio 2010: Bajada cajones de Sant Joan

357

Puçol XXI (357), julio 2010: La Ceja del Tambo

356

Puçol XXI (356), Agosto 2010: Rodri Xtreme, acrobacias en moto

355

Puçol XXI (355), septiembre 2010: Manuel Carrasco en concierto

354

Puçol XXI (354), octubre 2010: Danzas del 9 de octubre

353

Puçol XXI (353), noviembre 2010: Día contra violencia de género

352

Puçol XXI (352), diciembre 2010: Exposición de fotos de Jonás D.

351

Puçol XXI (351), enero 2011: Jornadas Taurinas - Cena y premios

350

Puçol XXI (350), febrero 2011: Bendición de animales

349

Puçol XXI (349), marzo 2011: Entrega de premios de las fallas

348

Puçol XXI (348), abril 2011: Gran Fondo Vila de Puçol

347

Puçol XXI (347), mayo 2011: Museo al aire libre

346

Puçol XXI (346), junio 2011: Festeras de Santa Marta

345

Puçol XXI (345), julio 2011: Canal 9 En Conexió playa con aeróbic

344

Puçol XXI (344), agosto 2011: Presentación de los festeros

343

Puçol XXI (343), septiembre 2011: Miguelito, el toro

342

Puçol XXI (342), octubre 2011: Entrega diplomas Programa Mujer

341

Puçol XXI (341), noviembre 2011: Día contra violencia de género

340

Puçol XXI (340), diciembre 2011: El árbol de los sueños

339

Puçol XXI (339), enero 2012: Cabalgata de Sant Antoni

338

Puçol XXI (338), febrero 2012: Presentación de los festeros

337

Puçol XXI (337), marzo 2012: Entrega de premios de las fallas

336

Puçol XXI (336), abril 2012: Encuentro de bolilleras de Tyrius

335

Puçol XXI (335), mayo 2012: Campeonato España Triatlón femenino

334

Puçol XXI (334), junio 2012: Suelta de una tortuga en la playa

333

Puçol XXI (333), julio 2012: Entrega de los huertos de ocio

332

Puçol XXI (332), agosto 2012: Cabalgata de fiestas

331

Puçol XXI (331), septiembre 2012: El festival de danzas del mundo

330

Puçol XXI (330), octubre 2012: Balonmano con César Argilés

329

Puçol XXI (329), noviembre 2012: Presentación Musa y concierto

328

Puçol XXI (328), diciembre 2012: Entrega beca Garcés Durá

327

Puçol XXI (327), enero 2013: Inicio obras del Camí La Mar

326

Puçol XXI (326), febrero 2013: Presentación escuela UD Puçol

325

Puçol XXI (325), marzo 2013: Correfocs 25 aniversario Junta Local

324

Puçol XXI (324), abril 2013: Albaes de mayo

323

Puçol XXI (323), mayo 2013: Acto de graduación del instituto

322

Puçol XXI (322), junio 2013: Día puerta abiertas de La Costera

321

Puçol XXI (321), julio 2013: Final y premios Trofeo Sáhara

320

Puçol XXI (320), agosto 2013: Comida con coches antiguos

319

Puçol XXI (319), septiembre 2013: Misa despedida Juanjo Llácer

318

Puçol XXI (318), octubre 2013: Torrà y concurso all-i-oli

317

Puçol XXI (317), noviembre 2013: Flash hardcore

316

Puçol XXI (316), diciembre 2013: Clausura Escola de Nadal

315

Puçol XXI (315), diciembre 2013: Los pajes reales en Puçol

314

Puçol XXI (314), noviembre 2013: Entrega premios Dolç Nadal

313

Puçol XXI (313), octubre 2013: Concierto presentación Palifonies

312

Puçol XXI (312), septiembre 2013: Cabalgata del Barrio

311

Puçol XXI (311), agosto 2013: Romería al Cabeçol

310

Puçol XXI (310), julio 2013: Los campus de verano en la piscina

309

Puçol XXI (309), junio 2013: Día Mundial del Medio Ambiente

308

Puçol XXI (308), mayo 2013: Homenaje a Rover Portella

307

Puçol XXI (307), abril 2013: 25 aniversario Club Basquet Puçol

306

Puçol XXI (306), marzo 2013: Falla Júnior

305

Puçol XXI (305), febrero 2013: Gala Taurina Vila de Puçol

304

Puçol XXI (304), enero 2013: Cabalgata de Reyes

303

Puçol XXI (303), diciembre 2012: Presentación equipos Fútbol Sala

302

Puçol XXI (302), noviembre 2012: Presentación Junta Local Fallera

301

Puçol XXI (301), octubre 2012: Inauguración curso EPA

300

Puçol XXI (300), septiembre 2012: Entrada de moros y cristianos

299

Puçol XXI (299), agosto 2012: Presentación de los festeros

298

Puçol XXI (298), julio 2012: Contacontes d'estiu

297

Puçol XXI (297), junio 2012: Quadern dels torsimanys

296

Puçol XXI (296), mayo 2012: Conferencia taurina triple homenaje

295

Puçol XXI (295), abril 2012: Encuentro de bolilleras de Tyrius

294

Puçol XXI (294), marzo 2012: Cabalgata de fallas

293

Puçol XXI (293), febrero 2012: Intercambio gastronómico

292

Puçol XXI (292), enero 2012: Expo pintura Fernando Jiménez

291

Puçol XXI (291), diciembre 2011: Pajes Reales y mercadillo Phi

290

Puçol XXI (290), noviembre 2011: Entrega premios Semana Taurina

289

Puçol XXI (289), octubre 2011: Procesión de Santa Marta

288

Puçol XXI (288), septiembre 2011: Cabalgata de fiestas

287

Puçol XXI (287), agosto 2011: Fiestas de la Marjal en la playa

286

Puçol XXI (286), julio 2011: Matinal motera Falla Picaio

285

Puçol XXI (285), junio 2011: Presentación 1ª Ruta de la Tapa

284

Puçol XXI (284), mayo 2011: Presentación Semana Taurina

283

Puçol XXI (283), abril 2011: Visita del IES al Aula Natura

282

Puçol XXI (282), marzo 2011: Presentación de los festeros

281

Puçol XXI (281), febrero 2011: Día de la Paz

280

Puçol XXI (280), enero 2011: Cabalgata de Reyes

279

Puçol XXI (279), diciembre 2010: Plenos infantiles

278

Puçol XXI (278), noviembre 2010: Entrega premios Semana Taurina

277

Puçol XXI (277), octubre 2010: Llorenç el contacontes

276

Puçol XXI (276), septiembre 2010: cabalgata de disfraces

275

Puçol XXI (275), agosto 2010: Paseo en bici de las fiestas

274

Puçol XXI (274), julio 2010: Finales torneo de fútbol del Sáhara

273

Puçol XXI (273), junio 2010: Fin de curso del taller ocupacional

272

Puçol XXI (272), mayo 2010: Graduación promoción instituto

271

Puçol XXI (271), abril 2010: Presentación libros Vila de Puçol

270

Puçol XXI (270), marzo 2010: Desfile de mujeres Tyrius

269

Puçol XXI (269), febrero 2010: Inauguración exposición del ninot

268

Puçol XXI (268), enero 2010: Encierro de carretons de Sant Antoni

267

Puçol XXI (267), diciembre 2009: Festival de Villancicos

266

Puçol XXI (266), noviembre 2009: Acto contra violencia de género

265

Puçol XXI (265), octubre 2009: Danzas tradicionales

264

Puçol XXI (264): septiembre 2009: Cabalgata en El Barrio

263

Puçol XXI (263): agosto 2009: Presentación de festeros y pregón

262

Puçol XXI (262), julio 2009: Simulacro salvamento y socorrismo

261

Puçol XXI (261), junio 2009: Entrega premios UD Puçol

260

Puçol XXI (260), mayo 2009: Guardia Civil en Virgen al Pie Cruz

259

Puçol XXI (259), abril 2009: Diversia en el colegio Obispo Hervás

258

Puçol XXI (260), mayo 2009: Guardia Civil en Virgen al Pie Cruz

257

Puçol XXI (257), febrero 2009: Bendición animales Sant Antoni

256

Puçol XXI (256), enero 2009: 25 aniversario Falla Palau-La torre

255

Puçol XXI (255), diciembre 2008: Gala Navidad de gimnasia rítmica

254

Puçol XXI (254), noviembre 2008: Calendario de los festeros

253

Puçol XXI (253), octubre 2008: Danzas del 9 de octubre

252

Puçol XXI (252), septiembre 2008: Volta a Peu

251

Puçol XXI (251), agosto 2008: Ofrenda de flores

250

Puçol XXI (250), julio 2008: Escola d'Estiu La Milotxa

249

Puçol XXI (249), junio 2008: Campeonato enganches caballos

248

Puçol XXI (248),mayo 2008: Aula del tabaco en el IES

247

Puçol XXI (247), abril 2008: Inauguración centro Bienestar Social

246

Puçol XXI (246), marzo 2008: entrega de premios fallas

245

Puçol XXI (245), febrero 2008: Carnavales en los colegios

244

Puçol XXI (244), enero 2008: Encuentro de mujeres triatletas

243

Puçol XXI (243), diciembre 2007: Festival de Navidad E.M. Música

242

Puçol XXI (242), noviembre 2007: Postales navideñas Dolç Nadal

241

Puçol XXI (241), octubre 2007: Nit d'albaes en Santa Marta

240

Puçol XXI (240), septiembre 2007: Concierto de los Pecos

239

Puçol XXI (239), agosto 2007: Cabalgata de disfraces

238

Puçol XXI (238), julio 2007: Torneo solidario por el Sáhara

237

Puçol XXI (237), junio 2007: Presentación del cupón de la ONCE

236

Puçol XXI (236), mayo 2007: Triatlón Vila de Puçol

235

Puçol XXI (235), abril 2007: Ana Mª Matute en Puçol

234

Puçol XXI (234), marzo 2007: Ofrenda de flores

233

Puçol XXI (233), febrero 2007: La familia Polo Arcas

232

Puçol XXI (232), enero 2007: Jornadas taurinas Vila de Puçol

231

Puçol XXI (231), diciembre 2006: Pajes reales

230

Puçol XXI (230), noviembre 2006: Obras que son historia

229

Puçol XXI (229), octubre 2006: Procesión de Santa Marta

228

Puçol XXI (228), septiembre 2006: Efecto Mariposa en concierto

227

Puçol XXI (227), agosto 2006: Presentación de los festeros

226

Puçol XXI (226), julio 2006: Inauguración Escola d'Estiu

225

Puçol XXI (225), junio 2006: Clausura temporada UD Puçol

224

Puçol XXI (224), mayo 2006: Festeros y festeras de Santa Marta

223

Puçol XXI (223), abril 2006: VIII Gran Fons Vila de Puçol

222

Puçol XXI (222), marzo 2006: Entrega de premios de las fallas

221

Puçol XXI (221), febrero 2006: Aquaeróbic en la piscina municipal

220

Puçol XXI (220), enero 2006: primer Concurso de foto taurina

219

Puçol XXI (219), diciembre 2005: Presentación del Himno de Puçol

218

Puçol XXI (218), noviembre 2005: Semana de Santa Cecilia

217

Puçol XXI (217), octubre 2005: Concierto de Urbalia Rurana

216

Puçol XXI (216), septiembre 2005: Cabalgata de fiestas

215

Puçol XXI (215), agosto 2005: Hermanamiento con Allumiere

214

Puçol XXI (214), julio 2005: Inauguración Escola d'estiu

213

Puçol XXI (213), junio 2005: Sedajazz Band y Vicent d'Anna

212

Puçol XXI (212), mayo 2005: Actos de la semana republicana

211

Puçol XXI (211), abril 2005: Concierto Santa Cecilia en la plaza

210

Puçol XXI (210), marzo 2005: Estreno de la serie "Contrasts"

209

Puçol XXI (209), febrero 2005: Telemaratón "Etsunamic"

208

Puçol XXI (208), enero 2005: Cabalgata de Reyes

207

Puçol XXI (207), diciembre 2004: Concierto escuelas de música

206

Puçol XXI (206), noviembre 2004: Campaña del Día del Sida

205

Puçol XXI (205), octubre 2004: Fiestas de la Agrupación de Peñas

204

Puçol XXI (204), septiembre 2004: La cabalgata del diluvio

203

Puçol XXI (203), agosto 2004: Romería al Cabeçol

202

Puçol XXI (202), julio 2004: Escola d'estiu

201

Puçol XXI (201), junio 2004: 25 aniversario del colegio Jaume I

200

Puçol XXI (200), mayo 2004: Algunas obras realizadas en el pueblo

199

Puçol XXI (199), abril 2004: Obispo Hervás expone en Casa Cultura

198

Puçol XXI (198), marzo 2004: Entrega de premios de las fallas

197

Puçol XXI (197), febrero 2004: Actividades taurinas en Colón 13

196

Puçol XXI (196), enero 2004: Programa de Garantía Social

195

Puçol XXI (195), diciembre 2003: Homenaje a Francisco Sanchis

194

Puçol XXI (194), noviembre 2003: Tres actos del Día del Sida

193

Puçol XXI (193), octubre 2003: Tren para Juan Ávila en Valencia

192

Puçol XXI (192), septiembre 2003: Amistades Peligrosas

191

Puçol XXI (191), agosto 2003: Romería al Cabeçol

190

Puçol XXI (190), julio 2003: Escola d'Estiu

189

Puçol XXI (189), junio 2003: Encierro y desencajonadas San Juan

188

Puçol XXI (188), mayo 2003: Elecciones municipales en Puçol

187

Puçol XXI (187), abril 2003: 5º Gran Fondo Vila de Puçol

186

Puçol XXI (186), marzo 2003: Cabalgata del ninot

185

Puçol XXI (185), febrero 2003: Fiestas de Sant Antoni

184

Puçol XXI (184), enero 2003: Puçol a vista de pájaro

183

Puçol XXI (183), diciembre 2002: Estreno de "Miradas"

182

Puçol XXI (182), noviembre 2002: Exposición Willy Ramos

181

Puçol XXI (181), octubre 2002: Presentación escuelas U.D. Puçol

180

Puçol XXI (180), septiembre 2002: Noche de playbacks

179

Puçol XXI (179), agosto 2002: Volta a peu

178

Puçol XXI (178), julio 2002: construcción Ecoparque y Santigons

177

Puçol XXI (177), junio 2002: Bolilleras y exposición de Tyrius

176

Puçol XXI (176), mayo 2002: Dos clases de medio ambiente

175

Puçol XXI (175), abril 2002: Día de La Costera

174

Puçol XXI (174), marzo 2002: Obra de teatro del instituto

173

Puçol XXI (173), febrero 2002: Juegos Escolares Polideportivos

172

Puçol XXI (172), enero 2002: Intercambio gastronómico

171

Puçol XXI (171), diciembre 2001: Festival navidad Virgen Pie Cruz

170

Puçol XXI (170), noviembre 2001: Pleno infantil y pleno juvenil

169

Puçol XXI (169), octubre 2001: Actividades de la UDP

168

Puçol XXI (168), septiembre 2001: Cabalgata de fiestas

167

Puçol XXI (167), agosto 2001: Bailes de salón

166

Puçol XXI (166), julio 2001: Obras alcantarillado y estadio

165

Puçol XXI (165), junio 2001: gimnasia rítmica y petanca

164

Puçol XXI (164), mayo 2001: Obras pasarela calle Arenals

163

Puçol XXI (163), abril 2001: Semana cultural del IES Puçol

162

Puçol XXI (162), marzo 2001: Exposición 50 años de la U.D. Puçol

161

Puçol XXI (161), febrero 2001: Carnaval al Virgen Pie de la Cruz

160

Puçol XXI (160), enero 2001: Cabalgata de Reyes

159

Puçol XXI (159), diciembre 2000: Pleno infantil y juvenil

158

Puçol XXI (158), noviembre 2000: Olimpiadas de la tercera edad

157

Puçol XXI (157), octubre 2000: Cursos de tenis y piscina

152

Puçol XXI (152), junio 2000:Actos festivos de San Juan

151

Puçol XXI (151), julio 2000:Escola d'estiu

150

Puçol XXI (150), agosto 2000:Presentació dels festers

149

Puçol XXI (149), septiembre 2000:Día europeo sin coches

148

Puçol XXI (148), octubre2000:Inundaciones en Puçol

147

Puçol XXI (147), noviembre 2000:Presentación Gajos de la Suerte

146

Puçol XXI (146), diciembre 2000:Fiestas de nochevieja

145

Puçol XXI (145), enero 2001:Dos mercadillos solidarios

144

Puçol XXI (144), febrero 2001: Bendición y calderas Sant Antoni

143

Puçol XXI (143), marzo 2001:Día de la Costera

142

Puçol XXI (142), abril 2001: Inauguración Ludoteca Municipal

141

Puçol XXI (141), mayo 2001: Marcha a pie del Club de Jubilados

140

Puçol XXI (140), junio 2001: Pu'Rock

139

Puçol XXI (139), julio 2001: Inauguración Escola d'estiu

138

Puçol XXI (138), agosto 2001: Presentación de los festeros

137

Puçol XXI (137), septiembre 2001: Noche de playbacks

136

Puçol XXI (136), octubre 2001: Fiestas de la Agrupació de Penyes

134

Puçol XXI (134), diciembre 2001: Aniversario tabal i dolçaina

133

Puçol XXI (133), enero 2002: Juegos escolares en el polideportivo

132

Puçol XXI (132), febrero 2002: Carreras de caballos en la playa

131

Puçol XXI (131), marzo 2002: Fallas de los colegios de Puçol

130

Puçol XXI (130), abril 2002: 4º Gran Fondo Vila de Puçol

129

Puçol XXI (129), mayo 2002: Exposición sobre las drogas en el IES

128

Puçol XXI (128), junio 2002: Ascenso de UD Puçol

127

Puçol XXI (127), julio 2002: Escola d’Estiu

126

Puçol XXI (126), agosto 2002: Presentación de los festeros

125

Puçol XXI (125), septiembre 2002: Mojinos Escozíos y Camela

124

Puçol XXI (124), octubre 2002: Concierto de Ilegales

123

Puçol XXI (123), noviembre 2002: Trofeo de Baile Deportivo

122

Puçol XXI (122), diciembre 2002: Pleno infantil y juvenil

121

Puçol XXI (121), enero 2003: Cabalgata de reyes

120

Puçol XXI (120), febrero 2003: Rodaje serie “Contrast”

119

Puçol XXI (119), marzo 2003: Ofrenda de flores de las fallas

118

Puçol XXI (118), abril 2003: Inauguración campo de fútbol

117

Puçol XXI (117), mayo 2003: Vuelta Ciclista a la Mancomunitat

116

Puçol XXI (116), junio 2003: Fin de temporada de la UD Puçol

115

Puçol XXI (115), julio 2003: Toros en Ildefonso Fierro

114

Puçol XXI (114), agosto 2003: Presentación de los festeros

113

Puçol XXI (113), septiembre 2003: Cabalgata de fiestas

112

Puçol XXI (112), octubre 2003: Bandas Música Horta Nord

111

Puçol XXI (111), noviembre 2003: Presentación de Sergio Gadea

110

Puçol XXI (110), diciembre 2003: Andarines en Ojos Negros

109

Puçol XXI (109), enero 2004: Derribo capilla en la playa

108

Puçol XXI (108), febrero 2004: Cabalgata fallas

107

Puçol XXI (107), marzo 2004: Manifestación contra el terrorismo

106

Puçol XXI (106), abril 2004: Visita de hermanamiento a Miajadas

105

Puçol XXI (105), mayo 2004: Graffiti contra la droga

104

Puçol XXI (104), junio 2004: Bou de Sant Joan

103

Puçol XXI (103), julio 2004: Primera moción de censura en Puçol

102

Puçol XXI (102), agosto 2004: Presentación de los festeros

101

Puçol XXI (101), agosto 2004: Las primeras 100 galerías de este siglo

100

Puçol XXI (100), septiembre 2004: Carruajes Sant Antoni

99

Puçol XXI (99), octubre 2004: Presentación escuela UD Puçol

98

Puçol XXI (98), noviembre 2004: Semana de Santa Cecilia

97

Puçol XXI (97), diciembre 2004: Gala Navidad de gimnasia rítmica

96

Puçol XXI (96), enero 2005: Día de la Paz en el Instituto

95

Puçol XXI (95), febrero 2005: Carnavales de los colegios de Puçol

94

Puçol XXI (94), marzo 2005: Semana de la Mujer

93

Puçol XXI (93), abril 2005: Gran Fondo Vila de Puçol

92

Puçol XXI (92), mayo 2005: Grafiti del instituto contra la droga

91

Puçol XXI (91), junio 2005: Comida de la 3ª edad en San Juan

90

Puçol XXI (90), julio 2005: Inauguración del paseo marítimo

89

Puçol XXI (89), agosto 2005: Presentación festeros y pregón

88

Puçol XXI (88), septiembre 2005: Concierto del Sueño de Morfeo

87

Puçol XXI (87), octubre 2005: Entrega Premios Vila de Puçol

86

Puçol XXI (86), noviembre 2005: Entrega de premios de las peñas

85

Puçol XXI (85), diciembre 2005: Los pajes reales en Puçol

84

Puçol XXI (84), enero 2006: Jornadas Taurinas Vila de Puçol

83

Puçol XXI (83), febrero 2006: Intercambio gastronómico

82

Puçol XXI (82), marzo 2006: Ofrenda de flores

81

Puçol XXI (81), abril 2006: Olimpiadas institutos de la comarca

80

Puçol XXI (80), mayo 2006: Día de La Costera

79

Puçol XXI (79), junio 2006: Chupinazo IV Setmana Taurina

78

Puçol XXI (78), julio 2006: Los vigilantes de la playa

77

Puçol XXI (77), agosto 2006: Hermanamiento con Allumiere

76

Puçol XXI (76), septiembre 2006: Sergio Dalma

75

Puçol XXI (75), octubre 2006: I Encuentro de fallas

74

Puçol XXI (74), noviembre 2006: Inauguración sede de la EPA

73

Puçol XXI (73), diciembre 2006: Pleno infantil y juvenil

72

Puçol XXI (72), enero 2007: Cabalgata de reyes

71

Puçol XXI (71), febrero 2007: Fiestas Sant Antoni

70

Puçol XXI (70), marzo 2007: Toros en la playa

69

Puçol XXI (69), abril 2007: Trobada d’escoles en valencià

68

Puçol XXI (68), mayo 2007: Ascenso U.D. Puçol juvenil

67

Puçol XXI (67), junio 2007: Peregrinación al Vaticano

66

Puçol XXI (66), julio 2007: Escola d'estiu

65

Puçol XXI (65), agosto 2007: Presentación festeros y pregón

64

Puçol XXI (64), septiembre 2007: Fiestas de Santa Marta

63

Puçol XXI (63), octubre 2007: Bou de l'Avenida

62

Puçol XXI (62), noviembre 2007: Actos día del sida

61

Puçol XXI (61), diciembre 2007: I Volta en carro

60

Puçol XXI (60), enero 2008: Día de la Paz

59

Puçol XXI (59), febrero 2008: El bus de las drogas

58

Puçol XXI (58), marzo 2008: Cridà y exposición del ninot

57

Puçol XXI (57), abril 2008: 10º Gran Fondo Vila de Puçol

56

Puçol XXI (56), mayo 2008: Isabel Clara Simó con el instituto

55

Puçol XXI (55), junio 2008: Fin de curso escuela gimnasia rítmica

54

Puçol XXI (54), julio 2008: Fútbol 7 solidario con el Sáhara

53

Puçol XXI (53), agosto 2008: Presentación de los festeros

52

Puçol XXI (52), septiembre 2008: Concierto de Melocos

51

Puçol XXI (51), octubre 2008: Encuentro comarcal UDP

50

Puçol XXI (50), noviembre 2008: Triatlón de categorías menores

49

Puçol XXI (49), diciembre 2008: Temporal en la playa

48

Puçol XXI (48), enero 2009: Eduardo Miura

47

Puçol XXI (47), febrero 2009: Carnavales de los colegios

46

Puçol XXI (46), marzo 2009: Motociclismo en Puçol

45

Puçol XXI (45), abril 2009: Encuentro de bolilleras

44

Puçol XXI (44), mayo 2009: Feria Puçol DeMostra

43

Puçol XXI (43), junio 2009: 30 años de democracia

42

Puçol XXI (42), julio 2009: Encuentro solidario con el Sáhara

41

Puçol XXI (41), agosto 2009: Concurso de enganches de caballos

40

Puçol XXI (40), septiembre 2009: Andy y Lucas en Puçol

39

Puçol XXI (39), octubre 2009: Fiestas Agrupación de Peñas

38

Puçol XXI (38), noviembre 2009: Concurso de la tortilla

37

Puçol XXI (37), diciembre 2009: Los pajes reales

36

Puçol XXI (36), enero 2010: Nieve en el Monte Picayo

35

Puçol XXI (35), febrero 2010: Bendición de animales de Sant Antoni

34

Puçol XXI (34), marzo 2010: Noisiel visita Puçol

33

Puçol XXI (33), abril 2010: 4ª Semana Republicana

32

Puçol XXI (32), mayo 2010: Inauguración Aula Natura

31

Puçol XXI (31), junio 2010: La alegría de la huerta

30

Puçol XXI (30), julio 2010: Final del Mundial en Palau d'esports

29

Puçol XXI (29), agosto 2010: Presentación de los esteros

28

Puçol XXI (28), septiembre 2010: Fiestas de Sant Miquel

27

Puçol XXI (27), octubre 2010: Presentación UD Puçol

26

Puçol XXI (26), noviembre 2010: Inauguración Espai Jove

25

Puçol XXI (25), diciembre 2010: El árbol de los sueños

24

Puçol XXI (24), enero 2011: buggies solidarios con Tomás Esteve

23

Puçol XXI (23), febrero 2011: Feria del estudiante

22

Puçol XXI (22), marzo 2011: Cabalgata de Fallas

21

Puçol XXI (21), abril 2011: Concierto de Infussió

20

Puçol XXI (20), mayo 2011: elecciones municipales

19

Puçol XXI (19), junio 2011: Puçol en París

18

Puçol XXI (18), julio 2011: Inauguración Espai Voramar

17

Puçol XXI (17), agosto 2011: Romería al Cabeçol bajo la lluvia

16

Puçol XXI (16), septiembre 2011: Despistaos en concierto

15

Puçol XXI (15), octubre 2011: danzas tradicionales

14

Puçol XXI (14), noviembre 2011: 50 aniversario The Beatles

13

Puçol XXI (13), diciembre 2011: la Copa del Mundo y la Eurocopa

12

Puçol XXI (12), enero 2012: GR10 Xtrem

11

Puçol XXI (11), febrero 2012: Vicente Barrera en Puçol

10

Puçol XXI (10), marzo 2012: Tyrius cumple 24 años

9

Puçol XXI (9), abril 2012: Día del Libro en el instituto

8

Puçol XXI (8), mayo 2012: en la cripta de los Santos Juanes

7

Puçol XXI (7), junio 2012: Puçol y El Puig visitan Los Hornillos

6

Puçol XXI (6), julio 2012: Final de la Eurocopa en el Espai Jove

5

Puçol XXI (5), agosto 2012: el mercado medieval abre las fiestas

4

Puçol XXI (4), septiembre 2012: procesión del día 8

3

Puçol XXI (3), octubre 2012: Jorge Torres, campeón España golf

2

Puçol XXI (2), noviembre 2012: Clausura 2º curso en Myrtus

1

Puçol XXI (1), diciembre 2012: The Royal Rackett

804-pucol-XXI

Què va passar a Puçol en...

03 Gener 2014

En esta secció es troben arreplegades totes les notícies publicades en esta pàgina web des de l'any 2003 fins estos moments. Suposa una finestra oberta a la nostra història més recent amb una presentació senzilla de manejar. Per a consultar la informació, tan sols cal seleccionar el mes i l'any que vullguem i podrem llegir totes les notícies publicades en eixe període de temps. Recordes què va passar a Puçol en...?

 

2020
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2019
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2018
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2017
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2016
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2015
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2014
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2013
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2012
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2011
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2010
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2009
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2008
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2007
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2006
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2005
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2004
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

2003
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol  
Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre

 

 

Altres