PSPV-PSOE i Acord d'Esquerres presenten una Moció de Censura

PSPV-PSOE i Acord d'Esquerres presenten una Moció de Censura

A data de 22 de juliol, els partits PSPV-PSOE y la Coalició Acord d'Esquerres, van presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Puçol una Moció de Censura que es debatrà dilluns que ve 3 d'agost a les 12 del matí en el Saló de Plens Consistorial. A continuació reproduïm el text presentat per estos dos partits:

 

Els/les Regidors del PSPV-PSOE i de la Coalició Acord d'Esquerres de l'Ajuntament de Puçol, davant de la situació política propiciada pel Partit Popular, des de l'inici del seu mandat, en el Govern Municipal,

EXPOSEN:

-    Incompliment d'acords plenaris.

-    Incapacitat d'arribar a acords globals que permeten una governabilitat estable en el Municipi.

-    La reprovació al Sr. Alcalde per part dels grups de l'oposició.

-    Paralització total en quant a inversions locals.

-    Retard en el pagament de les beques d'ajudes a llibres i material escolar.

-    No aplicació del coeficient 0.59 en l'Impost de Béns Immobles conforme es va aprovar en el Ple.

-    Manipulació interessada, tractant d'enfrontar als grups de l'oposició amb la població en general i els festers/as en particular, en el tema de la reducció de les partides de festes.

-    Nul·la informació a l'oposició en alguns temes, poca transparència i ineficàcia en la gestió.

Per tot això, i de conformitat amb el que disposa l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, presentem la present MOCIÓ DE CENSURA a l'Alcalde de Puçol, atenent als següents Fonaments Jurídics:

PRIMER.- Conforme al que disposa l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, l'Alcalde pot ser destituït per mitjà de la Moció de Censura.

SEGON.- La Moció es tramitarà segons el que disposa el citat article 197 de la Llei Orgànica 5/1985.

TERCER.- La present Moció es presenta per nou (9) Regidors/as, que constituïxen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació Municipal de Puçol.

QUART.- Els firmants del present escrit i conforme al que disposa la legislació electoral, proposen com a Alcalde del Municipi de Puçol al senyor JOSÉ VICENTE MARTÍ ALPERA, i l'acceptació de la qual figura com annex a este document.

QUINT.- Este escrit es presenta davant del Secretari General de la Corporació perquè i d'acord amb el que la Llei establix, este autentifique les firmes dels/les Regidors/as, sol·licitant que una vegada diligenciat se nos entregue per a presentar-ho en el Registre General de l'Ajuntament.

Pel que, i en virtut de tot l'anterior,

SOL·LICITEN:

Que es tinga per presentat l'escrit al costat del document que s'acompanya, per fetes les manifestacions que conté, s'admeta a tràmit, se li done el que la Llei prevé i que es disposen les actuacions necessàries per al legal desenrotllament de la MOCIÓ DE CENSURA que es presenta, convocant-se el Ple Municipal a les dotze hores del desé dia hàbil següent al del seu Registre, i tot allò que en dret corresponga.

Puçol a 22 de Juliol del 2009

 

21 Juliol 2009
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres