Tots els grups polítics municipals d'acord: ‘els comptes de l'ajuntament estan clars, molt clars’

Tots els grups polítics municipals d'acord: ‘els comptes de l'ajuntament estan clars, molt clars’

El dilluns 29 de setembre se celebrava el primer ple després de les vacacions. Era un ple de novetats, ja que es presentava la nova secretària de l'Ajuntament, Paz Zaragozá, i era el primer que es realitzava en l'horari que ja serà habitual en la legislatura: l'últim dilluns de cada mes.

A pesar de l'existència de 19 punts en l'orde del dia, només un plantejava, a priori, problemes: l'aprovació dels comptes generals de l'entitat local corresponent a l'any 2002. ''Era en principi una aprovació normal, com les que s'han realitzat en anys anteriors'' (va començar explicant l'alcalde, Josep Mª Iborra), ''però el 7 d'agost va aparéixer un article en premsa que distorsiona les dades dels comptes municipals, pel que hem preferit que tots els grups polítics aclarisquen la seua postura respecte d'això''.

L'article en qüestió, publicat en el periòdic ''Levante'', començava amb un titular alarmant (''Una auditoria de l'Ajuntament de Puçol revela errors comptables de 247.000 euros'') i seguia amb una sèrie de dades sobre els presumptes resultats d'eixa auditoria, entre les quals cal destacar el paràgraf descriptiu dels suposats errors comptables: ''Les principals anomalies es referixen a les subvencions concedides a les urbanitzacions Alfinach i Monestirs, per valor de 54.000 euros; als criteris de l'Ajuntament a l'hora de pagar el complement de productivitat als empleats municipals, que suposen 138.000 euros, a l'excés de gasto en més de 50.000 euros amb diverses partides i al pagament deute factura de 5.400 euros en l'àrea d'Esports. Tots eixos desajustos sumen en conjunt uns 247.000 euros''.

Davant de l'alarma creada per estes dades falsejades, l'alcalde va demanar un Informe a Intervenció el 17 de setembre, en el qual s'explica, fil per randa la realitat de les dades referides a la comptabilitat municipal.

En primer lloc, l'auditoria externa, realitzada per l'empresa Audit València, és una forma d'autocontrol que proposa el mateix equip de govern i aprova el ple municipal, per a garantir, a l'inici i final de cada legislatura, l'estat real dels comptes municipals, incloent en este apartat tant al mateix Ajuntament, com a la Fundació Municipal de Cultura i Esports, l'empresa Gespul i Vídeo Industrial Puçol. Els resultats d'esta auditoria van ser remesos als membres de la Comissió Especial de Comptes, on estan representats els cinc grups polítics municipals, per a la sessió de 29 de juliol.

Segon, encara que en anys anteriors ja s'havien atorgat subvencions a les dos urbanitzacions del municipi, sempre que s'hagueren justificat prèviament els gastos realitzats, ''per al 2003, i fins al 2006, tal com es recomanava anualment per esta Intervenció, s'ha regulat la relació entre l'Ajuntament i les Urbanitzacions amb convenis aprovats per la Comissió de govern''.

Tercer, el complement de productivitat no és cap novetat ni irregularitat: va ser establit en acord plenari el 21 de juliol del 2001 i continua en vigor.

Quart, els gastos que excedixen dels crèdits inicialment aprovats són arreplegats en un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, ja aprovat el 28 de febrer del 2003: per tant, ni és un error ni està pendent de comptabilitzar.

I cinqué, la proposta de gasto és un tràmit autoimpost pel mateix Ajuntament a instàncies de la Intervenció Municipal per a aquells gastos que excedixen de 1.500 euros, i al seu torn han de ser aprovats setmanalment per mitjà de resolució d'alcaldia: per tant, estan comptabilitzats i controlats de forma setmanal.

En conclusió, l'Informe d'Intervenció, firmat per Francisco Javier Biosca indica que ''en cap dels aspectes assenyalats pot parlar-se de desajustos ni d'errors comptables, com es fa en l'article de premsa, ja que tots han tingut la seua corresponent comptabilització i es reflectixen en el Compte general de 2002''.

En una línia semblant es va manifestar la Comissió Especial de Comptes de 22 de setembre, en la qual tots els grups municipals van manifestar la seua sorpresa per la informació apareguda en premsa i més tenint en compte que l'única font utilitzada pel periòdic abans de la seua publicació va ser un e-mail sense firma de cap tipus.

''Ja tenim un conveni firmat amb les urbanitzacions, com suggeria l'interventor; tenim una productivitat establida des de fa dos anys; exigim als nostres tècnics un major control del que

06 Octubre 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres