El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha dictat el Decret de sobreseïment i arxiu de la denúncia del Bloc

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha dictat el Decret de sobreseïment i arxiu de la denúncia del Bloc

 

Salvador Claramunt, regidor del Bloc.

 

La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana ha sobresegut i arxivat la denúncia presentada contra l'alcalde i dos regidors d'Unió Valenciana, presentada pel Portaveu del Grup Municipal del Bloc Nacionalista València de Puçol, en plenes dates preelectorals.

La denúncia imputava presumptes conductes il·legals per hipotètic tràfic d'influències o ús d'informació privilegiada, en relació amb la revisió del Pla General i compres de terrenys per empreses relacionades familiarment amb els regidors d'Unió Valenciana.

Al tindre coneixement, per la premsa, de la dita denúncia, l'alcalde va comparéixer immediatament, i voluntàriament, davant de la Fiscalia per a prestar declaració i oferir la col·laboració més àmplia per a l'immediat esclariment d'imputacions no sols infundades i injurioses sinó manifestament electoralistes.

Quant a les compres de terrenys de què es parlava, l'alcalde va posar de manifest el seu absolut desconeixement de transaccions efectuades per particulars, a qui resultava totalment alié.

Quant a la reclassificació de sòl no urbanitzable, per la revisió del Pla General en tràmit, va informar detalladament a la Fiscalia del procés seguit, les fites més importants de la qual són els següents:

Els serveis tècnics municipals, amb data 02-07-02, van informar a la Corporació del contingut i condicions del document inicial necessari per a revisar el Pla General denominat Document de concert previ.

L'Alcaldia, per resolució de 15 de juliol del 2002, va encarregar als tècnics municipals la realització del dit concert previ. Al mateix temps, va designar com a Comissió Especial de seguiment dels treballs de la revisió del Pla General, a la Junta de Portaveus, que integra als de cada un dels grups polítics amb representació municipal; Comissió Especial de què també forma part la regidora delegada d'Urbanisme, davall la presidència de l'alcalde.

La Comissió Especial de Seguiment va ser puntualment informada del desenvolupament dels treballs dels serveis tècnics municipals, havent celebrat sessions de treball en dates 25 de novembre i 2 de desembre del 2002, 9 de gener, 3 i 10 de febrer 2003.

Finalment, el document de concert previ va ser aprovat pel Ple Municipal en Sessió de 28 de febrer del 2003, qui va decidir al seu torn remetre'l a la Conselleria competent per al seu informe, i a les Administracions implicades, perquè n'evacuaren els seus.

Va destacar l'alcalde en la declaració que la revisió del Pla General es va posar en marxa a suggeriment de la Conselleria d'Urbanisme, a l'haver-se esgotat el sòl disponible conforme al Pla anterior ; i que encara que és competència de l'Alcaldia les inicials decisions i tràmits de la revisió, per pròpia voluntat va decidir que fóra de coneixement i decisió del Ple des del primer moment; i des de Juny del 2002 les propostes i avanços que s'anaven elaborant pels tècnics van ser del coneixement dels portaveus municipals de tots els grups.

Doncs bé, amb data 8 de juliol actual el Fiscal Cap del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha dictat el Decret de sobreseïment i arxiu de les diligències motivades per la denúncia del Bloc, i es destaca en la motivació del sobreseïment i arxiu el fet que havent pogut impulsar la tramitació de la revisió del Pla General l'alcalde per si mateix, va decidir efectuar-lo a través del Ple Municipal i amb coneixement de la Junta de Portaveus, el que va donar molta més transparència a la tramitació.

Amb esta decisió de sobreseïment i arxiu queda claríssimament patent el caràcter insidiós, injust i subtilment electoralista de la denúncia formulada pel Bloc, tant com la transparència i rectitud de l'actuació de l'Alcaldia en tot el procés de revisió del Pla General.

Per això, i perquè també és molt propi de l'estat de Dret que no queden impunes les falses denúncies i imputacions, l'Alcaldia valorarà el possible exercici d'accions legals contra els autors de tals imputacions infundades i injurioses.

 

Josep Mª Iborra, alcalde de Puçol.

21 Juliol 2003
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres