Puçol aprova una ordenança agrícola destinada a protegir el medi ambient

Puçol aprova una ordenança agrícola destinada a protegir el medi ambient

El 27 d'octubre del 2000 el ple municipal va aprovar la primera Ordenança del Camp de Puçol. Passats cinc anys, des de la regidoria d'agricultura s'han proposat una sèrie de modificacions que, després de ser consultat el Consell Agrari Municipal, van ser aprovades en l'últim ple ordinari, el 28 de novembre del 2005.

Segons el regidor d'Agricultura, Juan Enrique Claramunt, ''l'objectiu d'estes modificacions és adaptar l'ordenança a la realitat actual dels nostres camps,  pel que hem modificat els articles 16, 17, 18 i 19 del text''.

Concretament, l'article 16 es referix als deures dels propietaris de sòl no urbanitzable i, amb la modificació, es té en compte la necessitat conservar la massa vegetal per a mantindre l'equilibri mediambiental i així reduir els riscos d'erosió, incendi, inundació i contaminació, evitant qualsevol pertorbació mediambiental i els danys o perjuís a tercer. Tot això sense oblidar altres deures ja establits, com evitar els abocaments incontrolats en els terrenys.

D'altra banda, l'article 17 se centra en les obligacions de l'Ajuntament, que ha de vetlar pel compliment de tot allò que s'ha reflectit en l'article 16, ''per això s'ha de dictar les consegüents ordes d'execució i iniciar els procediments sancionadores compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada, a més d'haver de pagar els corresponents danys i perjuís''.

Finalment, l'article 18 classifica les infraccions en tres tipus: lleus, greus i molt greus. Les quanties econòmiques que comporten les sancions corresponents van de 100 a 300 euros.

Juan Enrique Claramunt insistix en el fet que l'important és que els agricultors prenguen consciència que han de cultivar les seues parcel·les amb les degudes condicions i si algú pren la decisió d'abandonar el cultiu, ''que siga conscient que és la seua obligació mantindre la parcel·la neta''. Finalment, subratlla que no és voluntat de la regidoria sancionar, ''però si ha de fer-ho com últim recurs, esta nova ordenança agrícola li atorga potestat per a poder fer-ho''.

 

14 Desembre 2005
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres