El dijous 19, a les 12.30 hores, ple de l’Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dijous 19 de desembre, a les 12.30 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Pla Anual Normatiu 2020, exp. 2378/2019.

PERSONAL:

3r.- Modificació de la relació de llocs de treball, exp. 2561/2008.

TRÀNSIT:

4t.- Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS sobre estacionament de vehicles en carrers Noisiel, Tomás y Valiente i Gutiérrez Mellado, exp. 2363/2019.

BENESTAR SOCIAL:

5é.- Proposició dels grups polítics municipals VOX, PP, PURP, Cs i COMPROMIS per a la senyalització en espais públics adaptats a persones amb trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA), exp. 2376/2019.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN

6é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 4600 a la 4899 de l’exercici 2019.

7é.- Preguntes formulades pel portaveu del grup polític municipal COMPROMÍS sobre el prec efectuat en el Ple anterior a l'Alcaldia per a que retirara les competències i expulsara del govern al regidor de VOX, amb motiu de les declaracions fetes negant la violència masclista:

- Pensa retirar-li les competències al regidor Sr. De Jesús?.

- Pensa expulsar del govern municipal al regidor Sr. De Jesús?.

8é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 16 de desembre de 2019

L'ALCALDESSA

Paz Carceller Llaneza

18 Desembre 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres