Ple extraordinari el 23 de maig a les 9.30 hores

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dijous 23 de maig, a les 9.30 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

HISENDA:

1r.- Donar compte de l'execució pressupostària trimestral, informe de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 1er. trimestre 2019, exp. 669/2019.

2n.- Expedient de modificació de crèdit núm. 23/2019, suplement de crèdit, exp. 900/2019.

BENESTAR SOCIAL:

3r.- Aprovació d’ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2019, exp. 312/2019.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

4t.- Donar compte dels resolucions numerades de la 1100 a la 1599 de l'exercici 2019.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 20 de maig de 2019

L'ALCALDESSA
M.ª Dolores Sánchez Parra

20 Maig 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres