Ple ordinari d’abril, dilluns 29 a les 19 hores

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 29 d’abril, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 7, de data 21 de setembre de 2019.

2n.- Assumptes oficials.

RÈGIMEN INTERIOR:

3r.- Aprovació del model de declaració d'activitats i béns i del model de declaració de causes de possible incompatibilitat dels membres de la Corporació, exp. 760/2019.

4t.- Proposició dels grups polítics municipals PP i PSOE en defensa de les celebracions de bous al carrer, exp. 791/2019.

HISENDA:

5é.- Expedient de modificació núm. 13/2019, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (anul·lable), exp. 521/2019.

6é.- Expedient de modificació núm. 14/2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 522/2019.

PATRIMONI:

7é.- Rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets a data 31/12/2018, exp. 622/2019.

URBANISME:

8é.- Proposició del grup municipal PP sobre fiança per pintura de rastells en guals, exp. 767/2019

BENESTAR SOCIAL:

9é.- Aprovació del II Pla Municipal extern de ciutadania, exp. 1700/2018.

10é.- Sol·licitud de delegació de competències per a les obres Edificant en el col·legi Jaume I, exp. 64/2018.

11é.- Modificació de l'ordenança municipal reguladora de la utilització del servei de ludoteca, exp. 1668/2006.

CULTURA:

12é.- Adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) als premis princesa d'Astúries, exp. 741/2019.

MEDI AMBIENT:

13é.- Proposició del grup polític municipal C’s sobre declaració institucional a favor del silvestrisme, exp. 778/2019.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

14é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 900 a la 1.099 de l'exercici 2019.

15é.- Precs i preguntes.

a).- Pregunta del grup polític municipal ARA PUÇOL sobre declaracions publicades en el periòdic “Levante El Mercantil Valenciano” el dia 3/04/2019.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 24 d’abril de 2019

L'ALCALDESSA
M.ª Dolores Sánchez Parra

 

 

26 abril 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres