El dilluns 24, ple ordinari del mes de setembre a l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 24 de setembre, a les 19.00 hores, amb el següent ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 1, 2 i 3, de dates 29 de gener, 26 de febrer i 26 de març de 2018, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Proposta del grup polític municipal C’s sobre la dimissió de l’Alcalde d’Ontinyent, exp. 1630/2018.

4t.- Modificació del Pla Anual Normatiu 2018, exp. 777/2018.

5é.- Modificació festa local, exp. 902/2018.

6é.- Nomenament Jutge de Pau titular, exp. 2907/2015.

HISENDA:

7é.- Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 2n trimestre 2018, exp. 1238/2018.

8é.- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2017, exp. 1015/2018.

EDUCACIÓ:

9é.- Proclamació dels candidats/as triats/as designats/as al Consell Escolar Municipal, exp. 2912/2017.

BENESTAR SOCIAL:

10é.- Aprovació del protocol d'actuacions davant de situacions de risc en la infància i l'adolescència, exp. 1629/2018

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

11é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1.553 a la 2.265 de l'exercici 2018.

12é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 19 de setembre de 2018

L'ALCALDESSA

M. Dolores Sánchez Parra

 

24 Setembre 2018
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres