El 25 de juny, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 25 de juny, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia.

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 14 i 15, de dates 27 de novembre i 20 de desembre de 2017, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

PERSONAL:

3r.- Determinació de les festivitats locals per a 2019, exp. 902/2018.

HISENDA:

4t.- Modificació de la quantia global destinada al complement de productivitat i gratificacions per a l’exercici 2018, exp. 802/2018.

PATRIMONI:

5é.- Aprovació de la rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets Municipals a data 31/12/2017, exp. 788/2018.

BENESTAR SOCIAL:

6é.- Aprovació d'ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament, exercici 2018, exp. 529/2018.

EDUCACIÓ:

7é.- Sol·licitud de delegació de competències per a actuacions en el CEP Lluís Vives del programa Edificant, exp. 64/2018.

CULTURA:

8é.- Adscripció del municipi de Puçol al Circuit Cultural Valencià, exp. 1079/2018.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

9é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1064 a la 1552 de l'exercici 2018.

10é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 19 de juny de 2018

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra

20 Juny 2018
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres