El 25 d'abril, a les 19 hores, ple extraordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dimecres 25 d’abril, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia.

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Modificació del Reglament municipal d’honors, distincions, protocol i símbols, exp. 155/1986.

3r.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, EUPV:AC i ARA PUÇOL per a mostrar el seu suport a la presentació de la querella 4591-10 del Jutjat núm. 1 de Buenos Aires, Argentina, exp. 641/2018.

HISENDA:

4t.- Donar compte de la resolució núm. 1070/2018 per la que es posa de manifest un error material en el càlcul del romanent de Tresoreria de la liquidació del pressupost, exp. 378/2018.

URBANISME:

5é.- Ratificació de la resolució núm. 1121/2018 sobre sol·licitud d'ajuda per a “Millora de vials, enllumenat públic, xarxa de sanejament i senyalització en Polígon Industrial Campo Anibal”, exp. 497/2018.

BENESTAR SOCIAL:

6é.- Proposta d’inclusió de la targeta moneder com a sistema complementari de regulació de les ajudes individuals i/o familiars per a la cobertura temporal de necessitats bàsiques, en el conjunt de les ajudes econòmiques de serveis socials, exp. 597/2018.

7é.- Proposta d'adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació de València, exp. 627/2018.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 401 a la 800 de l’exercici 2018.

9é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 20 d’abril de 2018

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra

23 abril 2018
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres