El 26 de febrer, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 26 de febrer, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia.

 1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 12, de data 30 d’octubre de 2017.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Proposta de canvi de designació de representant en el Comité d’Agermanament, exp. 1714/2015.

4t.- Proposta dels grups polítics municipals PP, PAVALUR i C’s per a recolzar i defendre la presó permanent revisable, exp. 131/2018.

PERSONAL:

5é.- Realització de sorteig per a determinar l’orde d’actuació dels aspirantes en les proves selectives que es celebren en 2018, exp. 226/2018.

HISENDA:

6é.- Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament corresponent al 4t trimestre de 2017, exp. 94/2018.

MEDI AMBIENT:

.- Proposta del grup polític municipal C’ssobre modificació de l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals i l'Ordenança municipal de neteja i arreplega de residus, exp. 257/2018.

8é.- Proposta del grup polític municipal PP sobre revisió i increment de contenidors en el nucli antic i sol·licitud de neteja a la Mancomunitat, exp. 282/2018.

9é.- Proposta del grup polític municipal PP sobre revisió de vivendes deshabitades en el nucli antic i campanya de desratització, exp. 283/2018.

TRÀNSIT:

10é.- Proposta del grup polític municipal PP sobre la instal·lació de reductors de velocitat en el nucli antic, exp. 281/2018.

EDUCACIÓ:

11é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS i EUPV:AC per donar suport a la dignitat de l'educació valenciana, exp. 288/2018.

BENESTAR SOCIAL

12é.- Proposta del grup polític municipal PP per a l'adquisició gratuïta dels drets de descàrrega i utilització dels SAAC (Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació), exp. 280/2018.

13é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS i EUPV:AC sobre l'establiment d'un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats, exp. 289/2018.

14é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, EUPV:AC, ARA PUÇOL i C’s amb motiu del dia 8 de març de 2018, exp. 292/2018

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

15é.- Donar compte dels resolucions numerades de la 4201 a la 4535 de l'exercici 2017 i de la 1 a la 200 de l’exercici 2018.

16é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 21 de febrer de 2018

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra

26 Febrer 2018
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres