El dilluns 29 de gener, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 29 de gener, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia.

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 11, de data 25 de setembre de 2017.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Rectificació del Padró Municipal d'Habitants a data 01/01/2017, exp. 1036/2017.

PERSONAL:

4t.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball, exp. 2561/2008.

HISENDA:

5é.- Donar compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 4489/2017 sobre pròrroga del Pressupost General 2017/2018, exp. 3468/2017.

6é.- Aprovació del Pressupost General i Plantilla de l'Ajuntament, exercici 2018, exp. 2063/2017.

EDUCACIÓ:

7é.- Procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal, exp. 2912/2017

8é.- Sol·licitud d’adhesió al projecte de Cooperació amb la Generalitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat, exp. 64/2018.

9é.- Ratificació de la resolució núm. 153/2018 sobre cessament i nomenament de representants en el Consell Escolar Municipal, exp. 1010/2013.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

10é.- Donar compte dels resolucions numerades de la 3801 a la 4200 de l'exercici 2017.

11é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 24 de gener de 2018

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra 

24 Gener 2018
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres