El dilluns 30 d’octubre, a les 19 hores, ple ordinari en l’Ajuntament de Puçol

L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DILLUNS 30 D’OCTUBRE, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de Puçol, exp. 2842/2010.

HISENDA:

3r.- Modificació de l'Ordenança Fiscal que regula el Impost sobre Béns Immobles per a l'exercici 2018, exp. 2854/2017.

4t.- Modificació de l'Ordenança Fiscal que regula la taxa pel servici d'arreplega de fems per a l'exercici 2018, exp. 2855/2017.

5é.- Modificació de l'Ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament especial o utilització privativa del domini públic local amb entrada de vehicle i guals per a l'any 2018, exp. 2856/2017.

6é.- Modificació de l'Ordenança fiscal que regula l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2018, exp. 2857/2017.

PATRIMONI:

7é.- Proposta dels grups polítics municipals PP, PAVALUR i C’s sobre iniciació de tràmits per a la possible adquisició de la Casa Social, exp. 2903/2017.

BENESTAR SOCIAL:

8é.-Proposta de tots els grups polítics municipals contra la violència de gènere, exp. 2907/2017.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

9é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2401 a la 2800 de l'exercici 2017.

10é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 25 d’octubre de 2017

L'ALCALDESSA

M.ª Dolores Sánchez Parra

27 Octubre 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres