Ajudes per a empreses i autònoms per la creació d'ocupació

El 30 de novembre finalitza el termini per a presentar sol·licituds a l'ajuda municipal de l'Ajuntament de Puçol a les empreses que contracten veïns de la població. Les ajudes són de 1.800 € (contracte de 6 mesos) i 3.000 € (contracte indefinit). A més, per primera vegada, ajudes dirigides a emprenedors: és a dir, desempleats que creen llocs de treball com a autònoms, microempresa o cooperativa. En funció del caràcter innovador de la seua proposta poden rebre de 1.000 a 3.000 euros de subvenció.

Enric Esteve, regidor d'Ocupació, destaca que “tant les empreses com els emprenedors poden sol·licitar l'ajuda econòmica sempre que hagen contractat veïns de la població entre l'1 de gener i el 30 de novembre d'enguany, amb la qual cosa poden incloure contractacions que encara no hagen realitzat”.

La convocatòria té com a objectiu l'establiment d'incentius per a fomentar l'ocupació, ja siga per mitjà del suport a les empreses en la contractació de nous treballadors com a través de l'autoocupació com a autònoms o microempreses. D'aquesta manera, s'afavorirà la inserció sociolaboral de les persones desempleades empadronades a Puçol.

Les ajudes s'atorgaran entre els interessats que complisquen amb les condicions de les bases fins a esgotar el crèdit disponible, si es dóna el cas, segons l'orde en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre, sempre que es complisquen els requisits i es presente la documentació requerida per a la mencionada ajuda.

Es considerarà beneficiaris, amb caràcter general, les empreses o entitats amb personalitat jurídica pròpia, siga quin siga la seua forma jurídica, les entitats sense ànim de lucre, els autònoms o persones físiques que contracten desempleats per a la prestació de servicis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana, respecte de les noves contractacions efectuades amb persones desempleades empadronades en el municipi i que tinguen lloc fins a la data límit de presentació de sol·licituds o fins a esgotar la consignació pressupostària.

Així mateix, tindran la consideració de beneficiaris els desempleats amb especials dificultats d'inserció empadronats en el municipi que es constituïsquen en autònoms o en microempreses mercantils o cooperatives, i es donen d'alta censal en Hisenda i en el règim de la Seguretat Social que els siga aplicable fins a la data anteriorment mencionada.

El model de sol·licitud inclou una sèrie de declaracions responsables, i haurà d'acompanyar-se d'una fitxa de domiciliació bancària, l'últim Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDE) del treballador.

En el cas d'ocupació per compte d'altri, també serà necessària una còpia del contracte de treball que dóna lloc a l'ajuda, firmat per ambdós parts, o la declaració responsable de compromís de contractació en cas d'obtindre l'ajuda.

En el cas d'ocupació per compte propi, farà falta un estudi o informe de viabilitat favorable realitzat per un servici oficial d'assessorament a l'emprenedor. També caldrà aportar una còpia de la declaració censal d'alta en l'AEAT i còpia de l'alta en la Seguretat Social.

Els veïns que siguen contractats o es col·loquen per compte propi, hauran d'estar empadronats a Puçol i inscrits com a desempleats en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). Així mateix, hauran de trobar-se en algun tipus de risc d'exclusió social.

Les sol·licituds es presentaran, preferentment, en la planta baixa de l'Ajuntament. El terme de sol·licitud estarà obert fins el 30 de novembre. Més informació i assessorament en l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local i en l'oficina AFIC de l'Ajuntament, així com en el document adjunt.

Informa: Sabín i D’Opazo | Fotos: Sabín

logo pdf Bases ajudes a l'ocupació 2017 

746-busqueda-empleo-servef-2

25 Octubre 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres