El dimecres 26 de juliol, a les 19 hores, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DIMECRES 26 DE JULIOL, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 1, de data 30 de gener de 2017.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. José Vicente Agustí Monzonís, exp. 2186/2017.

4t.- Modificació de la denominació de la dedicació dels càrrecs de la Corporació, exp. 1716/2015.

5é.- Aprovació del model de col·laboració per a l’adhesió a la Plataforma d’Administració Electrònica per a Entitas Locals de la Diputació de València, exp. 2136/2017.

6é.- Proposta del grup polític municipal C’s per a l’inici de la tramitació per a atorgar les medalles d’or, plata i bronze de la vila a tres persones de la localitat, exp. 2106/2017.

HISENDA:

7é.- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2016, exp. 1194/2017.

ESPORTS:

8é.- Proposta del grup polític municipal C’s per a un millor aprofitament de les instal·lacions esportives, exp. 2107/2017.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

9é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1601 a la 2000 de l'exercici 2017.

10é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 21 de juliol de 2017

L'ALCALDESSA

M. Dolores Sánchez Parra

21 Juliol 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres