El dilluns 26 de juny, a les 7 de la vesprada, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 26 de juny, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Donar compte de la designació de portaveus per part dels grups polítics municipals PSOE i COMPROMÍS, exp. 1476/2015.

3r.- Donar compte de la designació de membres en les Comissions Informatives i l'Especial de Comptes per part dels grups polítics municipals PSOE i COMPROMÍS, exp. 1713/2015.

4t.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2018/2017 sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències, exp. 1711/2015.

5é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2071/2017 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1711/2015.

6é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2072/2017 sobre delegació de competències en els regidors membres de la Junta de Govern Local i delegacions específiques, exp. 1712/2015.

7é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2095/2017 sobre designació de membres de la Corporació que desenrotllaran la seua labor en règim de dedicació exclusiva o parcial, exp. 1716/2015.

8é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2129/2017 sobre designació de Presidents en determinats òrgans col·legiats, exp. 1714/2015.

9é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2196/2017 sobre nomenament de Presidents i Vicepresidents en les Comissions Informatives i la Comissió Especial de Comptes, exp. 1713/2015.

10é.- Canvi de designació de representants en la Mancomunitat de l’Horta Nord i en el Consorci del Pacte Territorial per a la creació d'ocupació PACTEM-NORD, exp. 1714/2015.

11é.- Modificació del Pla Anual normatiu 2017, exp. 3144/2016.

12é.- Determinació de les festes locals per a l’exercici 2018, exp. 1652/2017.

13é.- Proposta del grup polític municipal C’s relativa a la iniciació dels tràmits per a atorgar la medalla d'or de la vila a tres veïns de la localitat, exp. 1819/2017.

HISENDA:

14é.- Suspensió de liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana segons Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 59/2017, exp. 1541/2017.

BENESTAR SOCIAL:

15é.- Concessió d'ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2017, exp. 396 /2017.

16é.- Proposta dels grups polítics municipals PP, PSOE, COMPROMÍS, PAVALUR, EUPV:AC i C’s amb motiu del dia de l'orgull lèsbic, gai, transsexual i bisexual (LGTB), exp. 1825/2017.

17é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, PAVALUR, EUPV:AC i C’s sobre augment de l'assignació destinada a la lluita contra la violència de gènere i a les polítiques d'igualtat en els pressupostos generals de l'Estat.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

18é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1201 a la 1600 de l'exercici 2017.

19é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 21 de juny de 2017

L'ALCALDESSA
Mª Dolores Sánchez Parra

 

26 Juny 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres