Dilluns 27 de febrer, a les 19 hores, ple ordinari en l’Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 27 de febrer, a les 19.00 hores, amb el següent 

Ordre del dia:

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 10, de data 27 d’octubre de 2016.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Donar compte de la resolució núm. 456/2017 sobre acceptació de renúncia de regidor com a membre de la Junta de Govern Local.

4t.- Realització de sorteig per a determinar l’orde d’actuació en les proves selectives de l’exercici 2017, exp. 378/2017.

5é.- Aprovació del Pla Estratègic d’Implantació de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Puçol, exp. 1073/2016.

HISENDA:

6é.- Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, período mitjá de pagament i endeutament del 4t trimestre de 2016, exp. 117/2017.

PATRIMONI:

7é.- Modificació de l’ordenança municipal reguladora de les ocupacions en el domini públic,  exp. 468/2008.

EDUCACIÓ:

8é.- Proposta del grup polític municipal PP sobre el manteniment dels concerts en batxillerat i formació professional, exp. 595/2017.

9é.- Proposta del grup polític municipal PP per a vetlar pels drets lingüístics en la  Comunitat i que no hi haja discriminació negativa per als alumnes en funció del model lingüístic en què reben l'ensenyança, exp. 596/2017.

BENESTAR SOCIAL:

10é.- Proposta del grups polítics municipals PP, PSOE, COMPROMÍS, ARA PUÇOL, PAVALUR i EUPV:AC amb motiu del Dia Internacional de la Dona, exp. 533/2017.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

11é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 4.001 a la 4.204 de l'exercici 2016 i de la 1 a al 200 de l’exercici 2017.

12é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 de febrer de 2017

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

27 Febrer 2017
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres