El dilluns 28 de novembre, a les 19 hores, ple ordinari

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 28 de novembre, a les 19:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 5 i 6, ambdues de data 30 de maig de 2016.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Organització dels festejos taurins, exercici 2017, exp. 2864/2016.

HISENDA:

4t.- Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament i endeutament corresponent al 3r trimestre 2016, exp. 2540/2016.

5é.- Expedient de modificació núm. 27/2016, suplements de crèdits, exp. 2798/2016.

CONTRACTACIÓ:

6é.-Exclusió d'un licitador en el procediment per a la contractació del servici integral de gestió tributària i recaptació, exp. 916/2016.

TERRITORI I MEDI AMBIENT:

7é.- Proposta del grup polític municipal C’s sobre neteja i desratització del solar d’Avinguda Catalunya, exp. 2832/2016.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3001 a la 3200 de l'exercici 2016.

9é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 23 de novembre de 2016

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

28 Novembre 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres