Ordre del dia del ple que se celebra el dilluns 26 de setembre a les 19 hores

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 26 de setembre, a les 19:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les actes núms. 2 i 3, de dates 29 de febrer i 30 de març de 2016, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Aprovació de la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), exp. 653/2016.

4t.- Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Puçol, exercici 2015, exp. 1096/2016.

5é.- Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament i endeutament del 2n trimestre 2016, exp. 1713/2016.

URBANISME:

6é.- Acceptació de la delegació per a contractar les obres incloses en el Pla Provincial d'Obres i Servicis 2016 (asfaltat carrers Cid, Rei En Jaume, la Costera i Ausiàs March; Centre de recuperació d'espècies domèstiques; murets de la Plaça Joan de Ribera i reforma de banys en plantes primera i tercera de la Casa de la Cultura), exps. 2097/2016, 2098/2016, 2099/2016 i 2100/2016.

BENESTAR SOCIAL:

7é.- Aprovació i denegació d'ajudes a projectes de cooperació internacional al desenrotllament 2016, exp. 878/2016.

8é.- Concessió de la distinció de declaració de rellevància per a la promoció turística local a la “ruta de la tapa”, exp. 1834/2016.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

9é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2001 a la 2400 de l'exercici 2016.

10é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 de setembre de 2016

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

 

25 Setembre 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres