Dilluns 27 de juny, als 19 hores, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

 L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 27 de juny, a les 19:00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

2n.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, ARA PUÇOL, EUPV:AC I C's perquè la contractació pública de l'Ajuntament incloga criteris socials i mediambientals, exp. 1569/2016.

3r.- Determinació de les festes locals per al exercici 2017, exp. 1535/2016.

CONTRACTACIÓ:

4t.- Aprovació dels nous plecs de condicions que han de regir en la contractació del servei integral de gestió tributària i recaptació (SIGTR), exp. 916/2016.

TRÀNSIT:

5é.- Proposta del grup polític municipal C's sobre col·locació de passos de zebra en diagonal en els principals encreuaments, exp. 1566/2016.

SANITAT:

6é.- Proposta del grup polític municipal C's contra les males pràctiques d'higiene dels animals de companyia, exp. 1567/2015.

BENESTAR SOCIAL:

7é.- Concessió d'ajudes a l'entitat ASIMUN per a activitats de caràcter social 2016, exp. 1013/2016

8é.- Adhesió a la Xarxa Espanyola de Municipis d'Acollida de Refugiats, exp. 1556/2016.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

9é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1401 a la 1600 de l'exercici 2016.

10é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 de juny de 2016

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

26 Juny 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres