Dilluns 25, a les 19 hores, se celebra el ple ordinari del mes d'abril en la sala d'actes d'Ajuntament de Puçol

Edicte: L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 25 d'abril, a les 19:00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

2n.- Modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el terme municipal, exp. 1715/2013.

CONTRACTACIÓ:

3r.- Aprovació dels plecs de condicions que han de regir en la contractació del servici integral de gestió tributària i recaptació (SIGTR), exp. 916/2016.

URBANISME:

4é.- Proposta del grup polític municipal C's sobre pou sense senyalitzar en Camí Mangraners, exp. 973/2016.

TRÀNSIT:

5é.- Proposta del grup polític municipal C's sobre col·locació d'un espill en l'encreuament dels carres Germanes Martínez i Morvedre, exp. 972/2016.

BENESTAR SOCIAL:

6é.- Convocatòria d'ajudes a projectes de Cooperació Internacional 2016. exp. 878/2016

7é.- Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió d'ajudes a projectes de Cooperació Internacional a entitats sense ànim de lucre, exp. 747/2008

8é.- Justificació de les ajudes concedides en l'exercici 2015 a projectes de Cooperació Internacional, exp. 944/2015.

9é.- Justificació de l'ajuda concedida en l'exercici 2015 a la Fundació TAI per a projectes de Cooperació Internacional, exp. 2595/2015.

10é.- Proposta del grup polític municipal C's en relació a la violència i assetjament escolar, exp. 971/2016.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

11é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3801 a la 4000 de l'exercici 2015.

12é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 201 a la 1000 de l'exercici 2016.

13é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 21 d'abril de 2016

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

25 abril 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres