Dilluns 25 de gener, a les 19 hores, ple ordinari en el saló d’actes de l’Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 25 de gener, a les 19:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1r.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

2n.- Canvi en la designació de representants en el Consorci Provincial de València contra Incendis, exp. 1714/2015.

3r.- Nomenament de Jutge de Pau titular i suplent, exp. 2907/2015.

4t.- Atorgament de poders processals a Procuradora per a representar a l'Ajuntament en actes jurisdiccionals, exp. 1336/1997.

5é.- Rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de 2015, exp. 2046/2015.

URBANISME:

6é.- Proposta del grup polític municipal Ciudadanos (C's) sobre estudi per a la realització d'un tram de vorera en Camí Mangraners, exp. 64/2016.

MEDI AMBIENT:

7é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL per a la declaració de Puçol lliure de glifosat, exp. 72/2016.

BENESTAR SOCIAL:

8é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL  en pro del tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) al nostre país, especialment el de “Zapadores” en València, exp. 71/2016.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

9é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3601 a la 3800 de l'exercici 2015.

10é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 21 de gener de 2016

L'ALCALDESSA en funcions
Mª Dolores Sánchez Parra

24 Gener 2016
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres