Dilluns 30 de novembre, a les 19 hores, ple ordinari

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 30 de novembre, a les 19:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió núm. 12, de data 28 de setembre de 2015.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Expedient de modificació de crèdit núm. 29/2015, suplements de crèdit, exp. 2788/2015.

4t.- Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 3r trimestre 2015, exp. 2557/2015.

RÈGIM INTERIOR:

5é.- Organització dels festejos taurins, exercici 2016, exp. 2854/2015.

EDUCACIÓ:

6é.- Proposta del grup polític municipal PP relativa al programa experimental per a l'escolarització en centres públics de xiquets de 2 a 3 anys, exp. 2816/2015.

BENESTAR SOCIAL:

7é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL per a exigir una nova llei reguladora del dret a la vivenda que cobrisca les mesures de mínims per a fer front a l'emergència habitacional, exp. 2925/2015.

8é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL de suport a la iniciativa legislativa popular de prestació d'ingressos mínims proposada pels sindicats CC.OO. i UGT, exp. 2926/2015.

9é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, PAVALUR i EUPV: AC sobre mesures a prendre en contra dels desnonaments per motius econòmics i accions envers les entitats bancàries que destaquen per una actitud contrària a la resolució de processos hipotecaris amb veïns de Puçol,

10é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL sobre mesures a prendre amb entitats que destaquen per la seua falta de sensibilitat i cooperació en els processos hipotecaris amb veïns de Puçol, exp. 2606/2015.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

11é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3001 a la 3600 de l'exercici 2015.

12é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 26 de novembre de 2015.

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

29 Novembre 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres