Dilluns 26 d’octubre, a les 19 hores, ple ordinari en l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 26 d'octubre, a les 19:00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

HISENDA:

2n.- Ampliació del termini per al reintegrament  de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat exercici 2013, exp. 2256/2015.

3r.- Modificació Ordenances Fiscals, exercici 2016:

3.1.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, exp. 2544/2015.

3.2.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 2545/2015.

3.3.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, exp. 2546/2015.

3.4.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per llicències urbanístiques, exp. 2553/2015.

3.5.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per Llicències Activitats Administratives de competència local per autorització municipal de l'exercici d'activitats, exp. 2554/2015.

3.6.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per Prestació del servici de grua per a la retirada de vehicles, exp. 2591/2015.

RÈGIM INTERIOR:

4t.- Modificació en la designació de membres de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social, exp. 1713/2015.

5é.- Ampliació del règim de dedicació i retributiu dels càrrecs de la Corporació amb dedicació parcial, exp. 1716/2015.

6é.- Designació de membres del Consell Taurí Municipal.

7é.- Proposta dels grups politics municipals PSOE, COMPROMIS, ARA PUÇOL i EUPV:AC sobre la memòria històrica, exp. 2609/2015.

MEDI AMBIENT:

8é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, ARA PUÇOL, EUPV-AC i C's sobre paralització del projecte de magatzem temporal centralitzat de residus radioactius de Villar de Cañas (Cuenca), exp. 2610/2015.

TRANSPORT:

9é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS, ARA PUÇOL i EUPV-AC sobre la reducció del servei de trens de rodalia, exp. 2607/2015.

EDUCACIÓ:

10é.- Aprovació de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i l'IES Puçol curs 2015-2016, exp. 2597/2015.

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Aprovació d'ajuda a la Fundació Solidària TAI (cooperació internacional  2015), exp. 2595/2015.

12é.- Proposta del grup polític municipal ARA PUÇOL sobre mesures a prendre amb entitats que destaquen per la seua falta de sensibilitat i cooperació en els processos hipotecaris amb veïns de Puçol, exp. 2606/2015.

13é.- Proposta de tots els grups polítics municipals pel rebuig  de la violència de gènere, exp. 2608/2015.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

14é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2400 a la 3000 de l'exercici 2015.

15é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 d'octubre de 2015.

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

26 Octubre 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres