El dimecres 15 de juliol, a les 13.00 hores, segon ple de la nova corporació municipal, en el que, entre altres temes, es durà a terme l’aprovació de les retribuicions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dimecres 15 de juliol, a les 13:00 hores, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 8, de data 13 de juny de 2015.

RÈGIM JURÍDIC:

1r.- Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1716/2015.

2n.- Modificació de la designació de representants de la Corporació en la Comissió de Valoració d'Ajudes en matèria de Servicis Socials, exp. 1714/2015.

3r.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 10 de juliol de 2015.

L'ALCALDE

Enric Esteve Ramón

 

13 Juliol 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres