El dimarts 30 de juny, a les 12.30 hores, primer ple de la nova corporació municipal en què, entre altres temes, es designen els representants de la corporació en els distints òrgans oficials

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió extraordinària de ple el dimarts 30 de juny, a les 12:30 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 8, de data 13 de juny de 2015.

RÈGIM JURÍDIC:

2n.- Declaració d'incompatibilitat de la regidora Sra. Ferrer Sebastiá, exp. 1674/2015.

3r.- Establiment, periodicitat i règim de sessions del ple, exp. 1710/2015.

4t.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2072/2015 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1711/2015.

5é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2073/2015 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, exp. 1711/2015.

6é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2074/2015 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1712/2015.

7é.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, exp.1476/2015.

8é.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1713/2015.

9é.- Composició de la Comissió Especial de Comptes, exp. 1713/2015.

10é.- Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1714/2015.

11é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2120/2015 sobre designació de Presidents en els òrgans col·legiats, exp. 1714/2015.

12é.- Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, exp. 1715/2015.

13é.- Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1716/2015.

14é.- Determinació del número, característiques i funcions del personal eventual, exp. 1718/2015.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 26 de juny de 2015.

L’ALCALDE
Enric Esteve Ramón

28 Juny 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres