Últim ple ordinari de l'actual corporació municipal: el dilluns 27 d'abril a les 19 hores, en la sala d'actes de l'Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 27 d'abril, a les 19:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si es procedent, de les Actes de les sessions núms. 1 i 2, de dates 26 de gener i 23 de febrer de 2015, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, exp. 910/2015.

4t.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre condonar deutes a canvi de treball en benefici de la comunitat, exp. 948/2015.

HISENDA:

5é.- Expedient de modificació de crèdits núm. 8/2015, crèdit extraordinari, exp. 974/2015.

PERSONAL:

6é.- Modificació de la relació de llocs de treball, exp. 2561/2008.

URBANISME:

7é.- Aprovació de l'Ordenança reguladora de les declaracions responsables i comunicacions prèvies, exp. 188/2015.

8é.- Resolució del recurs de reposició interposat contra acord del Ple de 30/06/2014 sobre suspensió temporal de l'execució del programa de actuació de la UE-J, exp. 2159/2013.

BENESTAR SOCIAL:

9é.- Convocatòria d'ajudes a projectes de Cooperació Internacional 2015, exp. 944/2015.

10é.- Modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió d'ajudes a projectes de Cooperació Internacional a entitats sense ànim de lucre, exp. 747/2015.

11é.- Justificació de les ajudes concedides en l'exercici 2014 a projectes de Cooperació Internacional, exp. 1271/2014.

12é.- Proposta de tots el grups polítics municipals sobre l'oportunitat per a la recerca d'una solució justa i definitiva al conflicte del Sáhara Occidental, exp. 991/2015.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

13é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 600 a la 999 de l'exercici 2015.

14é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 23 d'abril de 2015.

L’ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

27 abril 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres