Ple extraordinari de l’Ajuntament de Puçol, dimecres 17 de desembre a les 13 hores

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió extraordinària de ple dimecres 17 de desembre a les 13:00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació, si es procedent, de les Actes de les sessions núms. 10, 11 i 12, de dates 28 d'octubre, 25 de novembre i 20 de desembre de 2013, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

CONTRACTACIÓ:

3r.- Liquidació de la gestió i explotació del servici d'abastiment d'aigua potable, exp. 2022/1996.

OCUPACIÓ:

4t.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Servef per a la realització de pràctiques no laborals, exp. 2173/2014.

INTERIOR:

5é.- Proposta del grup polític municipal PSOE relativa a la distribució de la Taxa pel Servici Metropolità de tractament i eliminació de residus urbans (TAMER), exp. 2866/2014.

BENESTAR SOCIAL:

6é.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre el pagament de la renda garantida de ciutadania, exp. 2711/2014.

7é.- Proposta del grup polític municipal PSOE per a sol·licitar una ampliació de la moratòria en cas de desnonaments i la flexibilització de les condicions d'accés a dita moratòria, exp. 2851/2014.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 12 de desembre de 2014.

L’ALCALDESSA

Mª Mercedes Sanchis Montañana

16 Desembre 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres