El dilluns 24 de novembre, a les 19 hores, el ple ordinari inclou l'aprovació del pressupost general per a l'any 2015

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 24 de novembre a les 19:00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 7, 8 i 9, de dates 26 de juliol, 30 de setembre i 23 d'octubre de 2013, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Donar compte de l'execució del pressupost i morositat de l'Ajuntament, corresponent al 3r trimestre de 2014, exp. 2389/2014.

4t.- Ampliació del termini per als reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les Entitats Locals en les liquidacions definitives de la Participació en Tributs de l'Estat, anys 2008 i 2009, exp. 2230/2014.

5é.- Aprovació del pressupost general i plantilla de l'Ajuntament de Puçol per a l'exercici 2015, exp. 1851/2014.

PERSONAL:

6é.- Anul·lació parcial de l'acord plenari de data 29/04/2014 sobre complementar les prestacions per als funcionaris i personal laboral en cas de incapacitat temporal, de conformitat amb el requeriment efectuat per la Delegació del Govern, exp. 1409/2013.

CONTRACTACIÓ:

7é.- Renovació de l'adhesió a la Central de Compres de la Diputació de València, exp. 2749/2009.

8é.- Adhesió a la Central de Compres de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, exp. 2684/2014.

OCUPACIÓ:

9é.- Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Pactem Nord, exp. 2667/2014.

FESTES:

10é.- Organització dels festejos taurins, exercici 2015, exp. 2669/2014.

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Proposta del grup polític municipal PSOE sol·licitant la derogació del copagament a persones discapacitades i/o dependents, exp. 2690/2014.

12é.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE i PP amb motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere, exp. 2727/2014.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÓRGANS DE GOVERN:

13é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2.400 a la 2.799 de l'exercici 2014.

14é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 20 de novembre de 2014.

L’ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

23 Novembre 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres