Dilluns 27 d’octubre, a les 19 hores, ple ordinari del mes d’octubre en l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 27 d'octubre a les 19:00 hores, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1r.- Aprovació, si es procedent, de les Actes de les sessions núms. 5 i 6, de dates 27 de maig i 25 de juny de 2013, respectivament.

 2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Proposta del grup polític municipal BLOC contra l'indult de Carlos Fabra, exp. 2267/2014.

PERSONAL:

4t.- Determinació de gratificacions per serveis extraordinaris realitzats pels oficials de la Policia Local, exp. 2454/2014.

HISENDA:

5é.- Expedient de modificació de crèdits núm. 15/2014, suplements de crèdit, exp. 2391/2014.

6é.- Modificació d'Ordenances Fiscals per a l'exercici 2015:

6.1.- Impost sobre béns inmobles, exp. 2425/2014.

6.2.- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 2426/2014.

6.3.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exp. 2427/2014.

6.4.- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic amb entrada de vehicles i guals, exp. 2428/2014.

6.5.- Taxa per la prestació de serveis o realització d'activitats administratives de competència local per autorització municipal de l'exercici d'activitats, exp. 2446/2014.

URBANISME:

7é.- Proposta del grup polític municipal PSOE perquè la Generalitat cree un Pla de Rehabilitació d'edificis de vivendes, exp. 2444/2014.

MEDI AMBIENT:

8é.- Adhesió al conveni entre la Generalitat Valenciana i l'Entitat Ecovidrio, S.A., exp. 802/2002.

EDUCACIÓ:

9é.- Proposta del grup polític municipal PSOE per modificar el model de beques, exp. 2445/2014

10é.- Aprovació de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i l'IES Puçol, curs 2014-2015, exp. 2461/2014

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÓRGANS DE GOVERN:

11é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1.800 a la 2.399 de l'exercici 2014.

12é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 d'octubre de 2014.

L’ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

 

26 Octubre 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres