El ple ordinari del dilluns 26 de maig a les 7 de la vesprada tractarà les ajudes de cooperació internacional, l'homologació del gabinet psicopedagògic i el conveni per a mantindre l'escola d'adults

El dilluns 26 de maig se celebra sessió ordinària del ple a les 7 de la vesprada, per a tractar entre altres temes la concessió d'ajudes a la cooperació, la celebració del Dia internacional contra l'homofobia, el conveni per a mantindre l'EPA (Escola Permanent d'Adults) i l'homologació del Gabinet Psicopedagògic Escolar.

ORDE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

HISENDA:

2n.- Donar compte de l'execució pressupostària i morositat de l'Ajuntament de Puçol i VIP, 1r trimestre de 2014, exp. 1089/2014.

INTERIOR:

3r.- Proposta del grup polític municipal PSOE per a instar el Govern d'Espanya a canviar la seua política de reducció de l'ocupació pública, exp. 1262/2014.

URBANISME:

4t.- Resolució del recurs interposat en el Programa per al  desenrotllament d'Actuació Aïllada del Sector 5-B de la platja, exp. 1925/2007.

5t.- Renovació de l'adhesió al conveni firmat entre la Generalitat Valenciana i l'entitat “Ecovidrio S.A.”, exp. 802/2002.

BENESTAR SOCIAL:

6t.- Convocatòria per a la concessió d'ajudes en matèria de cooperació i desenrotllament, exercici 2014, exp. 1271/2014.

7m.- Proposada del grup polític municipal PSOE en el dia internacional contra l'homofòbia, transfòbia i bifobia, exp. 1263/2014.

EDUCACIÓ:

8u.- Sol·licitud d'homologació del Gabinet Psicopedagògic Escolar, exp. 1259/2014.

9é.- Pròrroga del Conveni subscrit amb  la Diputació Provincial destinat al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, exp. 977/1998.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

10é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 600 a la 1.199 de l'exercici 2014.

11é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, a 22 de maig del 2014.

L'ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

463-pleno-municipal-2

25 Maig 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres