El pressupost municipal per a l'any 2014, a debat dilluns que ve 31 de març en el ple municipal que comença a les 7 de la vesprada

El dilluns 31 de març, a les 7 de la vesprada, sessió ordinària del ple municipal en què es tractaran, entre altres punts, el pressupost general i la plantilla de l'ajuntament per a l'any 2014, el pla pressupostari a mitjà termini des del 2015 al 2017 i l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora dels casals fallers.

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si correspon, de les Actes de les sessions núms. 2 i 3, de dates 26 de febrer i 26 de març de 2013, respectivament

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Puçol, exercici 2013, exp. 422/2014.

4t.- Pressupost General i plantilla de l'Ajuntament de Puçol, exercici 2014, exp. 2314/2013.

5é.- Pla pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament de Puçol, exercicis 2015 a 2017, exp. 340/2014.

CONTRACTACIÓ:

6é.- Pròrroga de la concessió del servici de disseny, construcció, instal·lació, reposició, conservacío i explotació de suports informatius senyalitzadors i pubicitaris en el sòl de domini públic, exp. 1553/2002.

7é.- Correcció de la certificació núm. 11 de les obres del Camí La Mar-Vereda Mangraners, exp. 2010/2012.

8é.- Aprovació de la certificació final de les obres del Camí La Mar – Vereda Mangraners, exp. 2010/2012.

RÈGIM INTERIOR:

9é.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'obertura i funcionament de les seus dels Casals Fallers, exp. 474/2014.

10é.- Atorgament de poders processals a procurador i lletrat, per a representar a l'Ajuntament en actes jurisdiccionals, exp. 1336/1997.

CULTURA:

11é.- Proposta del grup polític municipal BLOC de rebuig a les amenaces al President de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, exp. 653/2014.

EDUCACIÓ:

12é.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre l'arranjament escolar, exp. 654/2014.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

13é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1 a la 599 de l'exercici 2014.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 27 de març de 2014.

L’ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

308-pleno-ordinario-2

28 Març 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres