El dilluns 24 de febrer, a les 7 de la vesprada se celebra el ple ordinari en la sala d'actes de l'ajuntament: bombers, padró municipal, agricultura i discapacitats entre els punts inclosos en l'orde del dia

Dilluns que ve 24, a les 7 de la vesprada, el ple ordinari de febrer tractarà entre altres temes els estatuts del consorci de bombers, la rectificació del padró municipal d'habitants, les ajudes a l'agricultura valenciana, la retolació d'un passeig en la urbanització Alfinach amb el nom Carlos Verdú i la renovació del conveni amb l'Associació de Discapacitats ADIS.

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió núm. 1, de data 28 de gener de 2013.

2n.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

3r.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al servici de prevenció i extinció d'incendis i de salvament de la província de València, exp. 341/2014.

4t.- Rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants a data 01/01/2013, exp. 670/2013.

5é.- Proposta del grup polític municipal BLOC condemnant el tancament de Catalunya Ràdio i Catalunya informació, exp. 342/2014.

6é.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre recurs contra la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (Plantejament de conflicte en defensa de l'Autonomia Local), exp. 409/2014.

HISENDA:

7é.- Informació sobre `l'execució de pressupost i objectius d'estabilitat relatius al 4t trimestre de 2013 per al compliment de les obligacions contemplades en l'Orde HAP/2015/2012, de 1 d'octubre, exp. 36/2014.

8é.- Donar compte dels informes de la Llei de Morositat corresponent al 4t trimestre de 2013, exp. 34/2014.

AGRICULTURA:

9é.- Proposta del grup polític municipal PSOE instant la Generalitat a reclamar majors ajudes per a l'agricultura valenciana, exp. 397/2014.

URBANISME:

10é.- Proposta del grup polític municipal Pavalur-CCD sobre rotulació d'un passeig de la urbanització Alfinach amb el nom de “Carlos Verdú Sancho”, exp. 466/2014.

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Renovació del Conveni entre l'Ajuntament de Puçol i l'Associació d'ajuda als discapacitats (ADIS), exercici 2014, exp. 264/2014.

12é.- Proposta del grup polític municipal PSOE en defensa dels ciutadans afectats per l'impagament de la Generalitat de les ajudes d'habitatge, exp. 396/2014.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

13é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3600 a la 3923 de l'exercici 2013.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 20 de febrer de 2014.

L’ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

21 Febrer 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres