El dilluns 25 de novembre, a les 7 de la vesprada, ple ordinari del mes de novembre

Com és habitual, l'últim dilluns de mes, a les 19 hores, se celebra la sessió ordinària del ple municipal, que tractarà entre altres temes la modificació dels serveis educatius, culturals i esportius que es presten a través de VIP, l'organització dels festejos taurins de 2014 o l'adjudicació del servei d'abastiment d'aigua potable i clavegueram.

ORDE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions núms. 11 i 12, de dates 12 i 17 de desembre del 2012, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

RÈGIM  JURÍDIC:

3r.- Modificació del mode de gestió de determinats servicis educatius, culturals i esportius que es presten per la mercantil VIP, S.L., perquè siguen prestats pel propi Ajuntament, exp. 2550/2013.

4t.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre declaració institucional de repulsa cap als partits que es finançar il·legalment, exp. 2469/2013.

5t.- Proposta dels grups polítics municipals BLOC i PSOE relativa al tancament de la ràdio televisió pública valenciana.

HISENDA:

6t.- Donar compte de la informació del tercer trimestre 2013 de l'Ajuntament de Puçol i VIP S.L. de l'execució pressupostària, situació de la tresoreria, morositat, endeutament i la prevista en l'Orde HAP/2015/2012, d'1 d'octubre,  exptes. 2249/2013 i 2248/2013.

FESTES:

7m.- Organització dels festejos taurins exercici 2014, exp. 2427/2013.

CONTRACTACIÓ:

8u.- Adjudicació de la concessió de la gestió dels servicis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram, exp. 2904/2011.

9é.- Aprovació de les certificacions núms. 9 i 10 de les obres del Camí la Mar-Sendera Mangraners, exp. 2010/2012.

EDUCACIÓ:

10é.- Aprovació de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i l'IES Puçol curs 2013-2014, exp. 2501/2013.

CULTURA:

11é.- Proposada del grup polític municipal PSOE per a commemorar 30 anys de la Llei d'ús i ensenyament del valencià, exp. 2505/2013

BENESTAR SOCIAL:

12é.- Proposada de tots els grups polítics municipals en el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, exp. 2506/2013

13é.- Proposada de tots els grups polítics municipals sobre concessió d'ajuda per als damnificats pel Tifó en Filipines.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

14é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2600 a  la 2799 de l'exercici 2013.

15é.- Precs i Preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, a 21 de novembre del 2013

L'ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

24 Novembre 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres