Jóvens amb una segona oportunitat de formació i ocupació a través de Programa de Qualificació Professional Inicial de jardineria

Charo i Sandra són les dos professores que treballen este curs amb els 11 alumnes menors de 26 anys del PCPI de jardineria, tant en la seua formació teòrica en Martínez Coll com en les pràctiques, que es realitzen en el parc Ribelles i Mas de Mur. A més, els alumnes compten amb classes de suport en temes com a seguretat viària (a càrrec de Manolo) i d'animació sociocultural (amb Estela, una voluntària que treballa amb ells quinzenalment). Charo i Sandra ens conten el dia a dia.

Els Programes de Qualificació Professional Inicial són projectes formatius amb continguts professionals i de caràcter general adaptats a l'alumnat que corre el risc d'abandonar l'ensenyança sense obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i aquells jóvens que ja han deixat l'Educació Secundària Obligatòria sense haver obtingut el títol.

L'objectiu fonamental és proporcionar a estos jóvens una formació ocupacional mínima en una professió amb demanda de treball en el mercat laboral, adquirint  nous coneixements, preparant-los per al món laboral i ampliant així les seues possibilitats d'inserció professional.

Actualment, en el PCPI d'Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria que desenrotlla l'Ajuntament de Puçol, comptem amb 11 alumnes.

El dia a dia d'estos jóvens es dividix en dos parts diferenciades. Una part de classe teòrica, impartida en l'Espai Social Martínez Coll, en la que es treballen les àrees linguisticosocial i cientificomatemàtica; i, una altra part, de treball pràctic de jardineria que es desenrotlla en dos espais pertanyents municipals: el parc Ribelles i la masia Mas de mur.

En esta part de treball pràctic, els alumnes realitzen fonamentalment labors de manteniment, tant d'infraestructures com d'espais verds, neteja de l'hort i de la zona enjardinada, construcció i instal·lació d'hivernacle, col·laboracions amb jardiners en tasques de poda o sembra, plantació de diverses espècies i la realització d'un herbari i un dossier de les principals espècies del parc Ribelles.

Informen: Charo i Sandra | Fotos: Sabín

mas-fotos facebook

1124-pcpi-jardineria-5

13 Novembre 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres