El ple ordinari del mes de juliol se celebra el divendres 26 de juliol a les 12:45 hores

El ple ordinari del mes de juliol se celebra el divendres 26 de juliol a les 12:45 hores

La sessió ordinària del ple municipal, se celebra el divendres 26 de juliol a les 12:45 hores en la sala de plens de l'Ajuntament de Puçol. Entre altres temes es tractaran l'aprovació dels plecs de condicions per a la contractació de la gestió integral dels servicis públics d'aigua i clavegueram i  l'aprovació de la pròrroga per a l'execució de les obres d'adequació i millora del Camí La Mar.

 

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Designació de representant en el Consell Agrari Municipal, exp. 1597/2011.

3r.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, exp. 1715/2013.

4t.- Proposta del grup polític municipal PP sobre recolzament al Pla d'Ocupació Conjunt entre les tres administracions valencianes: autonòmica, provincial i local, exp. 1727/2013.

PERSONAL:

5é.- Determinació de les festes locals per a l'exercici 2014, exp. 1742/2013.

CONTRACTACIÓ:

6é.- Aprovació dels plecs de condicions per a la contractació de la gestió integral del serveis públics d'aigua i clavegueram, exp. 2904/2011.

7é.- Aprovació de la pròrroga per a l'execució de les obres d'adequació i millora del Camí La Mar – Vereda Mangraners, exp. 2010/2012.

8é.- Aprovació de la certificació núm. 6 de les obres del Camí La Mar- Vereda Mangraners, exp. 2010/2012.

HISENDA:

9é.- Aprovació del Compte General, exercici 2012, exp. 900/2013.

10é.- Expedient de modificació de crèdits núm. 15/2013, suplements de crèdits, exp. 1760/2013.

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Proposta del grup polític municipal PSOE contra les retallades estivals en els centres de salut i hospitals, exp. 1661/2013.

12é.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre reclamació del deute pendent de la Conselleria d’Educació als centres escolars públics i concertats de Puçol, exp. 1660/2013.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 23 de juliol de 2013.

L’ALCALDESSA

Mª Mercedes Sanchis Montañana

 

25 Juliol 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres